Kunst og næring - en studie av forutsetninger for økt samarbeid

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Formålet med oppgaven har vært å belyse hvilke forutsetninger som skal til for å skape et økt samarbeid mellom kunst/kultur og næring i praksis og hvordan organisasjonen Arts & Business kan bidra til dette. Kreativitet og innovasjon har blitt krav for konkurransedyktighet og overlevelse i de fleste sektorer og verdiskaping et sentralt argument for både kunst/kultur- og næringsaktørene når det gjelder motivasjonen for å innlede et samarbeid. Derfor etterspørres kompetansen til kunstnere og kultursektoren mer enn tidligere. En utfordring i samspillet mellom kunst/kultur og næring er den tradisjonelt store avstanden mellom disse to sektorene. Det mest konkrete og kollektive uttrykket for utviklingen er satsingsområdet «Kultur og næring». Organisasjonen Arts & Business er et resultat av denne satsingen. Formålet deres er å vise potensialet som ligger i møtet mellom kultur og næringsliv. Gjennom en kvalitativ undersøkelse av Arts & Business setter oppgaven søkelyset på hvilke forutsetninger som er viktige for økt samarbeid mellom kunst/kultur og næring. Oppgaven omfatter tre parter; det er kunstnerne, næringslivet og organisasjonen Arts & Business. Det empiriske materialet er skaffet gjennom tre intervjuer og teorier om estetisering av samfunnet, autonomi og kunstnerens roller, kreative gruppeprosesser, kommunikasjon translatørkompetanse benyttes for analysen. Hovedkonklusjonen i oppgaven er at kunnskapen må styrkes for at samarbeidet mellom kunst/kultur og næring skal lykkes. Dette gjelder særlig kunnskap om kreativitet som fag og kreative prosesser som verdiskapende faktor, om aktørenes ulike virkeligheter, kulturer og språk, grupperelasjoner og kommunikasjon. Et metodisk hovedpoeng er å kunne oversette, formulere og dokumentere praksiser for hvordan overføring av kunnskap mellom sektorene kan skje.
The purpose of this thesis is to investigate important prerequisites needed in order to obtain successful collaboration schemes between art/ culture and businesses in practice. The organization Arts & Business is a result of the recognition that there is an increasing mutual interest for more cooperation between art/ culture and business. A barrier for such cooperation is the traditionally big gap between these two sectors. The purpose of Arts & Business is to stimulate and facilitate cooperation projects with the objective to strengthen the ability of making such ventures work. Creativity and innovation are increasingly considered fundamental requirement for competitiveness in all sectors. Value creation has become an important motivation factor for initiating collaboration between art/culture and businesses. This is an important explanation for the increase in demand for professional artists in the commercial sector. The thesis explores, through a qualitative study of Arts & Business, the conditions that are needed in order to increase a constructive collaboration between art/ culture and business. The empirical evidence is obtained through interviews with informants representing the three involved parties; artists, business and the organization Arts & Business. The theoretical framework applied entails theories of aesthetisation of society, autonomy and artist roles, creative group processes, communications and translation competence. The main conclusion of the thesis is that increased knowledge is needed in order for the collaboration between art/ culture and business to succeed. This is particularly true for knowledge concerning creativity as a discipline as well as knowledge about creative processes that lead to adding value to processes, products and services. In addition, more knowledge is also needed about the differences in the realities, cultures, languages, group relations and communication in the different sectors. A key point is that a methodology is needed in order to translate, formulate and document the practices of what knowledge and how knowledge can be transferred between sectors.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2087