Kroppen, mer enn et transportmiddel for hodet? - Om uteskole og kroppens betydning i læringsprosesser

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Sammendrag

Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Studieretningen er Skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i Idrett, Friluftsliv og Kroppsøving. Studiens målsetting er å undersøke hvilke opplevelser og erfaringer elever med fast uteskoleundervisning fremhever, og hvilke pedagogiske muligheter som kan ligge i en slik tilnærming til læring. Hovedfokuset i oppgaven er elevenes erfaringer med denne undervisningsformen, og særlig hvordan de får mulighet til å lære med hele kroppen. Kvalitativ metode er anvendt med en triangulering av intervju med elever og lærere, samt fem dager deltagende observasjon. Av de fem elevinformantene var det tre jenter og to gutter, mens lærerinformantene bestod av to mannlige og en kvinnelig lærer. Hele utvalget er hentet fra samme barneskole i Østlandsområdet. Oppgaven er forankret i fenomenologisk perspektiv og teori. Elevenes erfaring av og med kroppen som erkjennelsesmedium, en ikke-dualistisk kroppsforståelse, og en forståelse av elevenes livsverden, står sentralt. Pedagogisk teori benyttes for å operasjonalisere det fenomenologiske perspektivet inn i skole og undervisningssammenheng. Analysene kondenserte fem kategorier, som ble brukt som bærende enheter i min besvarelse av problemstillingen. De fem kategoriene er: Rutiner Datamaterialet inneholdt mange beskrivelser av uteskolens rutiner og hvilke konsekvenser de har for elevenes opplevelse av skolehverdagen. Gode vaner for bekledning, vekslingen mellom frie og bundne aktiviteter, og muligheten fysisk aktivitet i eget nærmiljø står sentralt i elevenes beskrivelser. Frihet Elevene fremhever friheten de opplever på uteskolen og legger særlig vekt på å ha undervisning andre steder enn i klasserommet hvor de har større plass og mulighet til å løse oppgaver med hele kroppen. Opplevelse Elevene legger vekt på betydningen av å få møte et fenomen eller en gjenstand i sin konkrete form, ved at de opplever dem kroppslig, med hele seg, Slik blir opplevelsen sterkere og mer meningsfull, sier elevene. Gjennomtenkte opplevelser Refleksjon og bearbeidelse av opplevelser er viktige trekk ved uteskolen, og både elever og lærere har i denne kategorien pekt på muligheten uteskolen gir til å knytte teori og praksis sammen. De fremhever at uteskolen bygger videre på det de allerede kan, og at vekslingen mellom teori og praksis gjør skoledagen meningsfull. Ja takk, begge deler Denne kategorien beskriver forholdet mellom de fire andre kategoriene. Den kan dermed brukes som et metaperspektiv på undersøkelsens resultater og blir et bidrag til å forstå hvordan kategoriene både påvirker og er avhengig av hverandre. Konklusjon Oppgaven viser, støttet av elevenes beskrivelser av uteskolen, hvordan man ved å rette fokus mot kroppen som erkjennelsesmedium kan forsterke trivsel, læring og danning i skolen. Det blir drøftet hvordan de fem kategoriene kan bidra med nye perspektiver i pedagogisk praksis.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2594