Kjønnsforskjeller i helserelatert livskvalitet hos personer med astma : påvirkning av søvn, astmakontroll og livsstilsfaktorer

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie

Dokumenttype

Masterprogram

Master i klinisk sykepleievitenskap

Sammendrag

Bakgrunn: Mange personer med astma opplever å ha en nedsatt helserelatert livskvalitet, men faktorene bak er ikke blitt tilstrekkelig undersøkt. Vitenskapelige funn tyder på at kvinner og menn vurderer sin helserelaterte livskvalitet ulikt. Informasjon om sammenhengen mellom kjønn og helserelatert livskvalitet innen astma er begrenset. Formål: Å undersøke hvordan faktorene grad av insomni, astmakontroll og livsstilsfaktorene røyking og kroppsmasseindeks (KMI) påvirker den helserelaterte livskvaliteten til kvinner og menn med astma, og om det finnes kjønnsforskjeller. Materiale og metode: Datamaterialet er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 3 (2006-08). Inntektsdata og utdanningsnivå ble levert via Statistisk sentralbyrå. I denne studien ble voksne deltagere som har opplevd plager med sin astma det siste året inkludert. Utvalget bestod av 1627 personer i alder fra 19-92 år, hvorav 974 var kvinner og 653 var menn. Krysstabeller og binær logistisk regresjon ble brukt i de statistiske analysene. Resultater: Etter kontroll for bakgrunnsvariabler viser resultatene at det å ha en ukontrollert astma, høy grad av insomni (grad 3 og grad 4) og lav inntekt har en signifikant sammenheng med redusert helserelatert livskvalitet for kvinner og menn med astma. Videre viser resultatene at livsstilsfaktorene KMI og røyking ikke hadde noen signifikant sammenheng med helserelatert livskvalitet til astmatikere. For kvinner med astma hadde høy alder (67 år og eldre) en signifikant sammenheng med redusert helserelatert livskvalitet, mens en dårlig helserelatert livskvalitet for menn har en signifikant assosiasjon med tungpust ved anstrengelse. Ingen signifikante kjønnsforskjeller ble observert i studien, bortsett fra at menn med overvekt hadde en større sannsynlighet enn kvinner med overvekt for å ha en god helserelatert livskvalitet. Konklusjon: Resultatene tyder på at faktorer som astmakontroll, grad av insomni, alder, inntekt og enkelte astmasymptomer kan påvirke den helserelaterte livskvaliteten til menn og kvinner med astma. Resultatene viste ingen signifikante kjønnsforskjeller når det gjelder til disse faktorene. Å identifisere hvilke faktorer som påvirker den helserelaterte livskvaliteten til astmatikere er viktig. En økt forståelse for hvilke faktorer som assosieres med helserelatert livskvalitet er viktig for en optimal behandling og ikke bare viktig for helsepersonell, men også for astmatikeren selv.
Background: Several people with asthma suffer from impaired health-related quality of life (HRQOL), but the determinants of HRQOL are not sufficiently studied. Studies have shown that men and women tend to rate their HRQOL differently. Information on the relationship between gender and HRQOL in asthma is limited. Purpose: To study how the determinants degree of insomnia, asthma control and the lifestyle factors smoking and body mass index (BMI) affect the HRQOL in asthmatics, and to study whether the determinants of HRQOL differ between men and women. Material and methods: Data was collected from the Nord-Trøndelag health study (HUNT) from the database HUNT 3(2006-08). Data on income and education were provided by Statistics Norway. This cross-sectional study included adult participants with asthma who all have experienced asthma symptoms the past year. The study sample consisted of 1627 participants aged 19-92 years, of which 954 women and 653 men. Cross tabulation and binary logistic regression were used as statistical methods. Results: After adjusting for several background variables, the study showed that uncontrolled asthma, a high degree of insomnia (gradient 3 and 4) and low income had a significant correlation with impaired HRQOL for asthmatics. BMI and smoking did not have a significant association with HRQOL. For female asthmatics having an older age (aged 67 and older) is associated with an impaired HRQOL. While for male asthmatics impaired HRQOL was associated with having problems with shortness of breath on exertion. No significant gender differences were observed in HRQOL. Conclusion: Determinants such as degree of insomnia, asthma control, age, income and not experiencing shortness of breath is associated with improved HRQOL in asthmatics. There are no significant gender differences in this study. Identifying determinants that affect HRQOL in men and women with asthma is important in order to improve asthma management in both health professionals and in the asthmatics themselves.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1986