Jordmors beskrivelse fra fødeavdelingen, om kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAJO;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Hensikten med denne studien er å få frem hvilke beskrivelser jordmødrene gjør i møte med kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Problemstilling: Hvordan beskriver jordmødre på sykehus tilnærmingen til kvinner i fødsel, som har vært utsatt for seksuelle overgrep? Metode: Forfatterne har valgt å bruke et kvalitativt design. Det har blitt utført to fokusgruppeintervjuer på to forskjellige sykehus. Data analyseres med kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Forfatterne kom frem til fem subkategorier: Å rapportere videre, forberedende arbeid, behov for kontinuerlig kompetanseheving, å kunne kommunisere og involvere kvinnen og kunsten å observere reaksjoner. Studien viser at jordmødre står i ukjente situasjoner, hvor intuisjonen til jordmødrene blir viktig. Konklusjon: Jordmødre på sykehus utøver differensiert omsorg til kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dette ved å gi kvinnen kontroll, skape en god dialog og trygge kvinnen under fødsel. Jordmødre på sykehus formidler at det er behov for mer undervisning og kompetanse på dette området.
Purpose: The purpose of this study is get insight into descriptions of what the midwives do in meetings with women who have been subjected to sexual assault. Thesis question: How do midwives in hospitals describe the approach to women in childbirth, who have been victims of sexual assault? Method: In order to answer this issue we have chosen to use a qualitative design. Two focus group interviews have been conducted at two different hospitals. The data was analysed by qualitative contenanalysis. Findings: The analysis resulted in followed categories: reporting further, preparatory work, the need for continuous competence raising, communicating and involving the woman and the art of observing reactions. The study shows that midwives are in unknown situations, where the intuition to midwives becomes important. Conclusion: Midwives in hospitals carry differentiated care for women who have been subjected to sexual assault. This is performed by giving the woman control, create a good dialogue and make the woman feel safe during childbirth. Midwives in hospitals convey that there is a need for more education and expertise in this area.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5433