Jordmor i møte med den overvektige gravide

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt Å være overvektig og gravid medfører risiko for mor og barn. Det er derfor viktig å undersøke i hvilken grad de overvektige gravide får individuell oppfølging i svangerskapsomsorgen når det gjelder livsstil. Problemstilling «Hvilke strategier anvender jordmødre i svangerskapsomsorgen i møte med den overvektige gravide?» Metode Studien har et kvalitativ design. Datamaterialet ble samlet inn med individuelle intervjuer, og ble analysert med kvalitativ manifest og latent innholdsanalyse. Resultat Overvekt er et sårbart tema for jordmor å snakke med kvinnene om. Det fremkom at overvekt i liten grad tas opp med de gravide, og at jordmødrene ofte unnviker å snakke om dette. Jordmødrene vektlegger likevel etablering av en god relasjon, og å gi livsstilsinformasjon. Konklusjon Til tross for at overvekt er et sårbart tema er det viktig at jordmødrene har strategier for å ta opp dette temaet med kvinnene.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3500