Jordmødres erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse i studien «Trygt Svangerskap»: En kvalitativ delstudie -

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAJO;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Bakgrunn: Vold mot kvinner i graviditeten er anerkjent som et globalt folkehelseproblem. Vi vet imidlertid lite om effekten av voldsutredning og intervensjon under graviditet og især overfor ikke-etnisk norske. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke jordmødres erfaringer med deltagelse i en studie som bruker et kultursensitiv mHelse -verktøy i kartlegging og forebygging av vold i svangerskapet og overfor ikke-etnisk gravide. Målet er å undersøke jordmødres erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse i studien «Trygt Svangerskap». Metode: Studien er kvalitativ design med semi-strukturerte individuelle intervjuer med sju informanter, og hvor tematisk analyse er benyttet som analysemetode. Resultater: Studien viste at jordmødrene lister flere motiverende faktorer for å delta og der især behov for mer kunnskap om vold, bidra til å hjelpe kvinner og anbefalinger fra Nasjonale retningslinjer er framtredende. Jordmødrene opplevde rekruttering til studien som greit, men understreker tilstrekkelig med tid som viktig, og at skrive- og lese ferdigheter og ulik kulturbakgrunn kan være barrierer for deltagelse hos ikke- etnisk norske gravide. Jordmødrene er positive til bruk av mHelse-verktøy, samtidig som de belyser alternative tiltak som personlige konsultasjon og samtaler. Jordmødrene viser til behov for tverrfaglig støtte ved avdekking av vold i svangerskapsomsorgen. Konklusjon: Denne studien kan belyse hvordan sju strategisk utvalgte jordmødre beskriver erfaringer knyttet til å samtale om vold og deres deltagelse i «Trygt Svangerskap». Jordmødrenes viser et tydelig engasjement for å hjelpe kvinner og har flere motiverende faktorer for å bidra med forskning innenfor temaet vold i svangerskapsomsorgen, dersom forholde legges til rette for det.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/8041