Jordmødre og traumatiske hendelser: en kvalitativ studie

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Økt forståelse for jordmødres opplevelser etter traumatiske hendelser og innsikt i hvilke konsekvenser det kan ha for praksis. Forskningsspørsmål: Hvordan opplever jordmødre å være involvert i en traumatisk hendelse? Hvilke konsekvenser har jordmødres opplevelser for praksis i etterkant? Metode: Kvalitativt design. Semistrukturerte forskningsintervjuer med fem jordmødre som har erfaring med traumatisk hendelse i fødsel. Resultater: Jordmødre beskrev sterke, vedvarende følelsesmessige påkjenninger som gikk utover både privatlivet og arbeidslivet. De følte skyld, skam og ansvar og hadde behov for tilgivelse og støtte i etterkant av den traumatiske hendelsen. Utrygghet og tap av troen på normal fødsel var noen av konsekvensene for praksis. Konklusjon: Jordmødre påvirkes av traumatiske hendelser noe som kan gjøre seg utslag i vedvarende stressreaksjoner og som påvirker deres autonomi.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3604