Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Sammendrag

Første del av probl emstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva styrerne gjør og kan gjøre for å styrke barnehagelærernes fagspråk. Våre funn viser at styrerne mener at både flat struktur, likhetskultur og svak kompetanse er sentrale årsaker. Styrerne mener de har en sentral rolle når det gjelder å ivareta fagspråket gjennom pedagogisk ledelse.
The first research question discusses what ECEC directors see as central causes to a weak professional language amongst kindergarten teachers . The second research question discusses what ECEC - directors are doing and can do to advance professional language. The main result is that ECEC - directors believe that both non - hierarchically structure, equality culture and low competence are some of the reasons. ECEC - directors are concerned that they have a central role to advance the professional language through professional management.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5753