Internprising i multinasjonale, norskeide selskap - Praksis og holdninger

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Tema for masteravhandlingen er praksis og holdninger knyttet til internprising. For å belyse tema ble det tatt utgangspunkt i multinasjonale, norskeide selskaper. Det ble formulert en hypotese om at internprising er en avveining som er preget av flere faktorer. For det første vil gjeldende lovverk sette rammene rundt prisingen, hovedsakelig i form av armlengdeprinsippet. I tillegg er internstyring en relevant faktor i forhold til internprising, ved at prisen bestemmes i tråd med bedrifters styringsformål. Det er også naturlig å anta at internprising vil utløse en rekke skattemessige spørsmål, noe som innebærer at skatt ble vurdert som en tredje faktor. Overordnet vil etiske vurderinger få konsekvenser for hvordan man forholder seg til lovverket, samt til skattemessige og styringsmessige faktorer, slik at også etikk er sentralt. I arbeidet med å teste hypotesen ble det gjennomført åtte dybdeintervjuer. Fire av disse ble gjennomført med informanter fra ulike bedrifter, to med ansatte fra skattemyndighetene, og to med revisorer som jobber spesielt med internprising. Våre resultater viser at armlengdeprinsippet er den faktoren som vektlegges tyngst i arbeidet med internprising. Armlengdeprinsippet tar utgangspunkt i markedspriser. Men bedriftene må selv vurdere sammenligningsgrunnlag og beregning av priser, når det ikke finnes et marked. Noen av informantene fokuserte også på skattemessige hensyn. Det styringsmessige perspektivet var nærmest fraværende. Våre informanter gjorde seg etiske vurderinger i ulik grad, men hovedtrekket som gikk igjen da vi spurte om hva som blir ansett som etisk riktig, er at lovverket skal følges. I forhold til skatteplanlegging og hva som er etisk riktig, ble det argumentert for at lovverket åpner opp for tolkninger av hva som er riktig internpris. Resultatene viser at bedriftene ønsker å opptre etisk forsvarlig, og beregne en internpris som er korrekt. Men manglende kunnskap om sammenhengen mellom bedriftens styringssystem og internpriser, resulterer i at de går glipp av muligheten til å sette en optimal internpris.
The topic of this master thesis is practices and attitudes related to transfer pricing among multinational enterprises in Norway. The hypothesis reflecting this theme is: transfer pricing is a trade-off that is characterized by several perspectives. First, the applicable law sets the framework for transfer pricing, mainly in the form of arm's length principle. Second, the control management system is a relevant factor in pricing, as the price should be determined in accordance with corporate management purposes. It is also natural to assume that pricing will trigger a number of tax issues, which means that the tax is assessed as a third relevant factor. Last, ethical considerations affect how to relate to legislation, as well as fiscal and managerial considerations. In effort to test this hypothesis we conducted eight in-depth interviews. Four of these were informants from Norwegian-owned companies, two employees from the IRS (tax authorities), and two accountants who work particularly with transfer pricing. Our results points out that the arm's length principle is the perspective that informants emphasizes most heavily in dealing with transfer pricing. The managerial control system perspective were virtually absent. Tax considerations was important for some of the informants. Reflections regarding ethical considerations were varying, but the main feature show that legislation must be complied. The arm’s length principle means that prices should be based on market values. Transfer pricing is not an exact science, and how to compare and calculate prices must be determined in each case, when the market is absent. In terms of tax planning we found that the legislation provides interpretations of what an appropriate transfer price is. The study shows that companies want to be ethically responsible and determine a right transfer price. But lack of knowledge regarding the coherence with the transfer pricing system and management control system shows that companies misses the opportunity to determine an optimal transfer price.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2276