Interaktive tavler i skolen - Hvilken nytte og hvilke utfordringer møter lærere ved bruk av interaktive tavler?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i IKT-støttet læring

Sammendrag

Denne masteroppgaven har som mål å gi innsikt i læreres bruk av interaktiv tavle i sin undervisning. Oppgavens problemstilling er: Hvilken nytte og hvilke utfordringer møter lærere ved bruk av interaktive tavler? Gjennom belysning av tre temaer har jeg undersøkt hvordan lærere bruker den interaktive tavla og hvilken nytte den har for lærere. De tre temaene jeg har belyst er: 1. Læreres opplæring 2. Læreres bruk av interaktiv tavle 3. Endring i undervisningspraksis ved bruk av interaktiv tavle Kommunen jeg har tatt utgangspunkt i har investert i interaktive tavler i skolen, og tavlene er tilgjengelig i mange klasserom i kommunes skoler. Informantene i studien har interaktiv tavle i sitt klasserom og har tilgang til denne hver dag. Den teoretiske rammen for oppgaven er noen teoretiske begreper valgt ut på grunnlag av tidligere forskning på feltet rundt interaktive tavler i skolen. De teoretiske begrepene er interaksjon og kommunikasjon, aktivisering og engasjement, og motivasjon. For å studere hvilken nytte og hvilke utfordringer lærere møter ved bruk av interaktive tavler i sin undervisning valgte jeg å bruke kvalitativ forskning, gjennom semistrukturert intervju. Jeg intervjuet 12 lærere. Alle var kontaktlærere på barnetrinnet, med daglig tilgang til interaktiv tavla i eget klasserom. Funn tyder på at lærere trenger mer opplæring i bruken av interaktive tavler, både teknisk og pedagogisk. Denne opplæringen skal ikke nødvendigvis være i form av kurs, men heller oppfølging i det daglige ved hjelp av f.eks. en mentorordning, eller annen form for støtte og hjelp underveis ved behov. Videre tyder funnene på at bruken av interaktiv tavle i undervisningen ser ut til å ha en positiv effekt på interaksjonen og kommunikasjonen i klasserommet, primært mellom lærer og elever og mellom faginnhold og elevene. Funnene beskriver lærere som opplever økt engasjement, aktivisering og motivasjon blant elevene når de bruker interaktiv tavle som verktøy i egen undervisning. Lærere ønsker å bruke den interaktive tavla mer, men stopper ofte opp grunnet tekniske problemer med tavla. Dette fører til at lærere blir usikre og kvier seg for å ta i bruk tavla. Funnene tyder også på at lærere har liten grad av elevmedvirkning når de bruker den interaktive tavla i undervisningen. Enn så lenge kan det virke som at den interaktive tavla hovedsakelig er læreren sitt verktøy. Det ble konkludert med at de lærerne som våger å bruke tavla, også får til å bruke dens mange muligheter i egen undervisning. Mens de som ikke våger men kvier seg, de står på stedet hvil i forhold til den interaktive tavlas mange muligheter i undervisningssammenheng.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4929