Intensivsykepleieres erfaringer med bruk av klinisk sykepleidokumentasjon. «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy i Klinisk Dokumentasjon av Sykepleie?»

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i intensivsykepleie

Sammendrag

Bakgrunn, hensikt og problemstilling: Denne studiens tema er klinisk dokumentasjon av sykepleie, og problemstillingen det tas utgangspunkt i er: «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy i klinisk dokumentasjon av sykepleie?» Dokumentasjon av sykepleie er sentralt for å ivareta pasientsikkerheten og sørge for kontinuitet og kvalitet i den helsehjelpen pasienten mottar. Dette er en viktig del av intensivsykepleierens funksjon og ansvar. Hensikten med denne studien var derfor å få mer kunnskap om hvilke erfaringer intensivsykepleiere har med å bruke behandlingsplan i sin dokumentasjon av sykepleie til pasienten. Metode: Dette er en kvalitativ studie med en fenomenologisk tilnærming, der det ble utført dybdeintervjuer med til sammen fire intensivsykepleiere på to ulike sykehus. Analysen av datamateriale ble basert på King & Horrocks sin tematiske innholdsanalyse. Resultater: Analysen resulterte i tre hovedtemaer som var sentrale i forhold til intensivsykepleiernes erfaringer med bruk av behandlingsplan. Disse var Tid, Systemets funksjonalitet og Kunnskap. Konklusjon: Med dette prosjektet ønsket jeg å øke kunnskapen om hvordan dokumentasjon i pasientens behandlingsplan fungerer i praksis på intensivavdelingen. Funnene i studien viser at intensivsykepleiernes erfaringer med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy er sammensatt. Men tiden de har til rådighet, systemets funksjonalitet og kunnskapene de har om behandlingsplan er vesentlige faktorer for bruken av planen.
Background, purpose and research question: This study deals with clinical documentation of nursing. The documentation of nursing is essential for preserving patient security, and for providing continuity and quality in the health services the patient receives. This is an important part of the ICU-nurse’s function and responsibility. The purpose behind this study was thus to gain more knowledge about the ICU-nurses’ experiences regarding the application of care plans in their documentation of nursing. Research question: «What are the experiences of ICU-nurses when using nursing care plans as a tool for documentation in electronic health records?» Method: This is a qualitative study with a phenomenological approach, where in-depth interviews were conducted with four ICU-nurses in two different hospitals. The analysis of data was based on King & Horrocks’ thematic content analysis. Results: The analysis resulted in three main themes: Time, The system’s functionality and Knowledge. These themes were important with regard to the ICU-nurses’ experiences with the application of nursing care plans. Conclusion: My intention with this study was to increase the knowledge about how documentation in the patient’s nursing care plan is applied at the ICU. I found that the ICUnurses’ experiences with the application of nursing care plans as a tool for documentation, are complex. However, the time they have at their disposal, the system’s functionality and their knowledge of nursing care plans are essential factors for the application of the plan.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6363