Innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetenesta. - Ei studie av konsekvensar av ISF for legar.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

I denne oppgåva har eg brukt kvalitativ metode for å undersøkje kva opplevde konsekvensar legar har av innsatsstyrt finansiering som finansieringsmodell i spesialisthelsetenesta. Eg har intervjua seks legar i frå to ulike avdelingar ved eit offentleg sjukehus i Noreg, der to av legane også hadde leiaransvar ved avdelingane sine. Resultata av undersøkingane viser at legane i stor grad opplever kjelder til motivasjon gjennom pasientinteraksjon, fagleg utvikling og det å hjelpe menneskjer i naud. Oppgåvene knytt til finansieringsmodellen står delvis i konflikt med desse kjeldene til motivasjon. Finansieringsmodellen har potensielle kjelder til stress for legane, då krava til administrative oppgåver i mange tilfelle aukar meir enn kontrollen legane har over desse oppgåvene. Årsaka til dette kan vere at verdiar som effektivitet vert forkynna gjennom finansieringsmodellen, like mykje som modellen i seg sjølv kan vere ei årsak. Legane opplever ikkje finansieringsmodellen som særleg påskjønande, og rommet for feilrapportering er stort.
I have in this paper used qualitative method to investigate doctors experienced consequences caused by activity-based funding as a model for funding in specialist health service. I have interviewed six doctors from two different departments at a public hospital, where two of the doctors also were leaders for their departments. The results of my research show that the doctors experience sources of motivation through interaction with patients, professional development and helping people in need. Tasks related to the financial funding model are partially in conflict with these sources of motivation. The financial funding model has potential sources of stress for the doctors, since the requirements of the administrative task are increasing more than the control the doctors have over these tasks. The cause of this may be values as efficiency are proposed through the financial funding model, just as much as the model itself may be the cause. The doctors do not experience the financial funding model to be rewarding, and the possibility of reporting in wrong numbers is big.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7018