Hvordan opplever pasienter våken kraniotomi? En kvalitativ deskriptiv studie med semistrukturerte dybdeintervjuer.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i anestesisykepleie

Sammendrag

Bakgrunn, hensikt og problemstilling: Denne studien er gjennomført ved et sykehus i Norge, der man opererer om lag 1 pasient ukentlig med såkalt «våken kraniotomi». Teknikken som benyttes er i all hovedsak «asleep-awake-asleep». Pasientene er da våkne under kritiske deler av inngrepet for at kirurgen kan vurdere pasientens verbale, kognitive og/eller motoriske og sensoriske respons på hjernenervestimuli. Slik kan kirurgen omgå viktige strukturer der for eksempel språkfunksjon eller motorisk funksjon ligger. Det er av interesse for framtidige pasienter å vite hvordan tidligere pasienter har erfart inngrepet. Det er også av interesse for involverte faggrupper å lære mer av erfaringene til pasientene som har gjennomgått dette, for å lære om mulige forbedringsområder innen omsorgen for pasientene. Problemstillingen blir derfor «Hvordan opplever pasienter våken kraniotomi?» Metode: Dette er en retrospektiv kvalitativ studie, hvor det er benyttet såkalte semistrukturerte dybdeintervjuer. Deltakerne er 6 voksne pasienter, 3 kvinner og 3 menn. Alle deltakerne har gjennomgått våken kraniotomi de siste 2 år. Intervjuene er transkribert i detalj, for så å bli kondensert, meningskodet og tematisert. Funn: Pasientene hadde gjennomført samme type operasjon igjen om de måtte. 4 pasienter husket alt, og opplevde ikke dette som ubehagelig hverken underveis eller etterpå. Alle pasientene rapporterte lite eller ingen smerter postoperativt, og 4 pasienter rapporterte ingen smerter underveis. Alle pasientene pekte på informasjon som sentralt tema for forbedring. Konklusjon: Pasientene i denne studien tålte våken kraniotomi godt. Metoden som ble benyttet gav god smertelindring og angstdemping. Pre- og postoperativ informasjon er områder for forbedring.
Background, objective and research: This study was performed at a hospital in Norway, where about 1 patient weekly is operated with so-called "awake craniotomy." The technique used is essentially "asleep-awake-asleep." Patients are then awake during critical parts of the procedure. This so that the surgeon can assess the patient's verbal, cognitive and / or motor response to brain nerve stimuli. The surgeon can then work around important structures where such language-function or motor function is. It is in the interest of future patients to know how former patients have experienced the procedure, as well as all involved healthcare personnel to learn from the experiences of patients who have undergone this, to learn about potential areas for improvement in the care of these patients. The research-question is therefore "How do patients experience an awake craniotomy?" Design and method: This is a retrospective qualitative study, with the use of so-called semi-structured in-depth interviews. The participants are 6 adult patients, 3 women and 3 men. All participants have undergone an awake craniotomy in the past two years. The interviews are transcribed in detail, only to be condensed, meaning coded and themed. Results: All patients had completed the same type of surgery again if they had to. 4 patients remembered everything and did not experience this as unpleasant either during or afterwards. All patients reported little or no pain postoperatively, and 4 patients reported no pain during surgery. All patients pointed to information as a key issue for improvement. Conclusion: The Patients in this study tolerated an awake craniotomy well. The method used provided good pain relief and anxiety reduction. Pre- and postoperative information are areas for improvement.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/4854