Hvordan opplever og erfarer helsepersonell at ulike kjøkkenmodeller hemmer og fremmer deres mulighet til å tilby beboere i sykehjem et individuelt tilpasset kosthold

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Serie/Rapportnr.

MAEH;2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: I løpet av de siste 20 årene har stadig flere sykehjem i Norge lagt om mattilbydingssystemet sitt fra tradisjonell kok-server metode til å servere mat produsert etter kok-kjøl metoden. Beboere i sykehjem er en uensartet gruppe mennesker med ulike behov og ønsker, for at de skal få dekket sine ernæringsmessige behov er det viktig at de får tilbud om et individuelt tilpasset kosthold. Formålet med studien er å undersøke hvordan de ulike kjøkkenmodellene påvirker helsepersonells mulighet til å tilby beboere i sykehjem et individuelt tilpasset kosthold. Problemstillingen er: «Hvordan opplever og erfarer helsepersonell at ulike kjøkkenmodeller hemmer og fremmer deres mulighet til å tilby beboere i sykehjem et individuelt tilpasset kosthold»? Metode: Semistrukturerte fokusgruppeintervjuer med helsepersonell som arbeidet i sykehjem. Studien består av fem fokusgrupper fra fem ulike sykehjem i Norge med til sammen 29 deltakere. Resultater: Resultatene viser at det ikke nødvendigvis er mer utfordrende å tilby et individuelt tilpasset kosthold i sykehjem som serverer mat produsert etter kok-kjøl metoden enn det er å tilby et individuelt tilpasset kosthold i sykehjem som tilbyr mat produsert etter kok-server metoden. Økonomi, personalressurser, tilgang på utstyr og holdninger og kunnskap hos helsepersonell og kjøkkenpersonell påvirker også muligheten til å tilby beboere i sykehjem et individuelt tilpasset kosthold. Diskusjon: Økonomiske og menneskelige ressurser som sykehjemmene har tilgjengelig ser ut til å kunne påvirke helsepersonells mulighet til å tilby et individuelt tilpasset kosthold mer enn hva slags kjøkkenmodell som er på de ulike sykehjemmene. Det betyr at de som avgjør hva slags kjøkkenmodell et sykehjem skal ha, også må se på organiseringen av kjøkkenmodellen slik at mottakeren av tjenestene beboeren i sykehjemmet får dekket sine individuelle behov

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2049