Hvordan kan samarbeidet mellom en elektro- og norsklærer bidra til mer yrkesrettet og relevant opplæring ved min skole? Et aksjonsforskningsprosjekt

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Mange elever i yrkesfag opplever at undervisningen på skolen ikke er relevant til det yrket de har valgt å utdanne seg til. Resultatet er at for mange elever ikke fullfører utdanningen, noe som påvirker deres muligheter i arbeidsmarkedet. Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført skoleåret 2015/16 ved en skole i Oslo. Den tok for seg samarbeidet mellom fellesfag og programfaglærere om yrkesretting av norskfaget og den delen av faget prosjekt til fordypning (PTF) som skjer på skolen. Dette er i samsvar med intensjonen bak regjeringen sitt FYR- prosjekt, som står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Målet med forskningen er å legge til rette for et samarbeid mellom lærere, slik at elevene skal kunne oppleve mer relevans i norsk- og PTF-undervisning på skolen. Oppgavens problemstilling var: Hvordan kan samarbeidet mellom en elektro- og norsklærer bidra til mer yrkesrettet og relevant opplæring ved min skole? Sammen med norsklærer og elever har vi på verkstedet laget og gjennomført tre aksjoner. Disse innholder konkrete og reelle praktiske arbeidsoppgaver for elevene. Fokuset for undervisningen var at elevene skulle gjenkjenne yrkesutøverens kompetanse og kvalifikasjoner og at elevene bruker norsk muntlig og skriftlig som en naturlig del av yrkesopplæringen. Mitt teoriståsted har vært i hovedsak hentet fra Vygotskys sosiokulturelle læringsstrategi og Deweys teori om erfaringsbasert læring. Videre har jeg brukt teorien til Schøn, å reflektere i og over handling. Prosjektet var aksjonsrettet og som hjelpemiddel har jeg brukt SØT-modellen, (situasjonen nå, ønsket situasjon og tiltak). Data-innsamlingen har bestått av intervjuer av elever og norsklærer, elevenes refleksjoner og arbeidsoppgaver, mine observasjoner og logger fra teamets møter. Mine funn bekrefter i stor grad viktigheten av dialog og aktivitet for å oppnå kunnskapsutvikling hos elevene. Videre har det vist seg at når elevene i norsk og PTF- undervisningen på skolen jobber med praktiskrettede oppgaver som har relevans til elektrofagmannens utførelse av yrket blir de mer motiverte og føler mestring. Disse arbeidsoppgavene kan ikke fellesfaglæreren lage alene men i samarbeid med programfaglæreren. Flere organisatoriske grep må til for at et slik samarbeid skal bli enda bedre.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5357