Helhetlig opplærings- og vurderingsstrategi

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Serie/Rapportnr.

MAYP 2011;

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt som ble gjennomført i to klasser design og håndverk Vg1 frisørfag på Strømmen videregående skole skoleåret 2009/2010. prosjektets problemstilling: Hvordan utvikle en helhetlig opplærings- og vurderingsstrategi som kan bidra til å styrke elevene grunnleggende yrkeskompetanse i frisørfag? Prosjektet tok utgangpunkt i innføringen av Kunnskapsløftet med nytt læreplanverk og endringer i Forskrift til opplæringslova, med blant annet kravene til elevvurdering som bakgrunn for arbeidet. Opplevelse av generelle og til dels omfattende og lite konkrete kompetansemål gjorde opplæringen noe tilfeldig. Elevene skal være kjent med hva de skal lære, hva de mestrer og hva som vektlegges i vurderingen. Det stilles krav som understreker behovet for veiledning, tettere oppfølging og vurdering enn tidligere. Mangel på felles tokning og forståelse gjorde opplæringen og vurderingen problematisk, og det var behov for et pedagogisk og faglig system som ivaretok dette. Med kunnskap om sentrale føringer og perspektiv på læring med praktisk tilnæring, har lærerne sammen arbeidet for å utvikle en ny praksis som kunne ivareta denne helheten. Utviklingsplan ble systematisert i fire perioder (aksjoner), med gjennomføring i samarbeid med kollegaer og elever. Læringsarbeidet ble planlagt i lærerteamet med utgangspunkt i erfaringer og felles forståelse. Det ble tilrettelagt slik formålet i faget sier ”opplæringen skal legge grunnlag for profesjonelle yrkesutøvelse”, og noe vi mener betyr ”læring i praksis” som utgangspunkt. Prosessen ble gjennomført ut fra mesterlæreprinsippet med instruksjon, øving, korrigering og veileding, til med erfaring å kunne gjennomføre og ha evne til å løse mer komplekse oppgaver. Ulike yrkesoppgaver med refleksjon og egenvurdering i ulike kontekster, bidro til elevens behov for læringsstrategier, tett oppfølging og veiledning underveis. Elevene opplevde det motiverende å kunne velge og løse oppgaver selvstendig. Lærernes teamsamarbeid, erfaringer, diskusjoner og kunnskap var nødvendig for å utvikle ny praksis for en helhetlig opplærings- og vurderingsstrategi

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/914