Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Norsk senter for barneforskning

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i en studie av 20 andreklassebarns fysiske aktivitet gjennom en dag ved Aktivitetsskolen i Oslo. Resultatene viser et relativt høyt gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivået blant de undersøkte barna. Den fysiske aktiviteten kjennetegnes av hyppige vekslinger mellom type aktivitet og intensitet. Hoveddelen av barnas fysiske aktivitet oppstår i barnestyrt lek utendørs sammen med andre barn. Barnestyrt aktivitet har høyere intensitet enn voksenstyrt aktivitet, og intensitetsnivået er høyere ute enn inne. Det høye gjennomsnittlige aktivitetsnivået er i tråd med Aktivitetsskolens målsetning angående fysisk aktivitet. Samtidig er det store individuelle forskjeller, noe som kan tyde på at Aktivitetsskolen ikke lykkes med å stimulere til fysisk aktivitet for de minst aktive barna. Resultatene leder mot en anbefaling om økt pedagogisk kompetanse blant ansatte med tanke på tilrettelegging for fysisk aktivitet. Dette er spesielt viktig for barn med lavt aktivitetsnivå. I tillegg må AKS-ansatte ha tid og mulighet til å være til stede i barnas aktiviteter.
This article is based on a study of 20 second-graders’ physical activity during a day in the After-School Program in Oslo. The results show that among the children studied, the average physical activity level is relatively high. The children’s activity is characterized by frequent changes in type of activity and intensity. The majority of children’s physical activity occurs in self-managed play outdoors together with other children. The self-managed physical activity is of higher intensity than the adult organized and the intensity level is higher outdoors than indoors. The high average level of physical activity is in accordance with the aims of the After-School Program in Oslo. However, there are large individual differences. This may indicate that the After-School Program fails to promote physical activity for the least active children. The results lead to a recommendation for increased pedagogical competency among employees considering facilitating physical activity in After-School Programs. This is particularly important for children with low level of physical activity. In addition, the employees must have time and opportunity to be present in children’s activities.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5835
  • https://www.ntnu.no/tidsskriftet-barn/tidsskriftet-barn-2017