Fra kvinne til mor - en kvalitativ studie om jordmors rolle i førstegangsfødendes morstilblivelsesprosess

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Serie/Rapportnr.

MAJO;2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Formål: Å undersøke jordmors rolle i endringsprosessen gravide gjennomgår i sitt første svangerskap og bidra til å samle og synliggjøre kunnskap om jordmødres erfaringer og opplevelser med utvikling av moderskapet. Problemstilling: Hvordan kan jordmor fremme morstilblivelsesprosessen hos førstegangsfødende? Metode: En kvalitativ studie med individuelle semistrukturerte intervju av syv jordmødre som arbeider i svangerskapsomsorgen i Norge. Resultater/diskusjon: God tid, kontinuitet og å være tilgjengelig for den gravide er viktig for jordmødre i deres arbeid med førstegangsfødende. Relasjonen mellom jordmor og den gravide preges av åpenhet, respekt og genuin interesse. Forberedelse til moderskapet kan ivaretas ved å gi virkelighetsnær, realistisk informasjon og individuell tilpasning og veiledning. Jordmødrene kan hjelpe førstegangsfødende til å sette ord på følelsene i svangerskapet og oppfordre til refleksjon omkring overgangen til moderskapet. Ytre faktorer, som sosiale medier, kan påvirke kvinnen, jordmor og interaksjonen dem imellom. Transisjonsteori sees i sammenheng med og gir teoretisk forankring til diskusjon omkring morstilblivelsesprosessen.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3623