Fortelling i bilder : en studie i den grunnleggende ferdigheten ”å kunne skrive” i Formgivningsfag, med utgangspunkt i tegning og animasjon

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Utgiver

Høgskolen i Oslo. Avdeling for estetiske fag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Denne studiens hovedfokus er kommunikasjon med bilde, og det å utvikle kunnskap og ferdigheter i å lese og uttrykke seg gjennom det visuelle språket som benyttes i samfunnet rundt oss, for å kunne delta bevisst i denne kommunikasjonen. Med reformen Kunnskapsløftet i 2006, ble det innført grunnleggende ferdigheter i alle fag. Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne skrive” i formgivningsfag på videregående skole, som innebærer å bruke tegn, bilde og symbol i visuelle uttrykk. er her utgangspunkt for to kvalitative undersøkelser, én i Visuelle kunstfag på videregående skole, og én i eget praktiskestetisk arbeid. Undersøkelsen i skolen ble gjort med intervju av fem lærere, og problemstillingen spørsmålene dreiet seg rundt var deres tolkning av hva det innebærer ”å skrive” som grunnleggende ferdighet i faget, og hvordan de sier at de tilrettelegger for dette i undervisningen. Lærerne oppfattet de grunnleggende ferdighetene som innebygd i faget, men skriftlighet ble forsatt sett på som å skrive tekst, og ikke i sammenheng med utvikling av visuell kompetanse og fagets kommunikasjonsaspekt. Det blir lagt stor vekt på utviklingen av faglig kompetanse gjennom kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende fagteori og tekniske ferdigheter. Det blir lagt liten vekt på utvikling av elevenes kunnskaper og ferdigheter i visuell kommunikasjon, men idéutviklingsteknikker blir brukt som utgangspunkt for utvikling av elevenes evne til å kommunisere egne tanker og verdier. Innholdet i læreplanens formulering av den grunnlegende ferdigheten ”å kunne skrive” i formgivningsfag oppleves som diffus, og det var store forskjeller i tolkning av begrepet ”tegn” i visuelle fag. Undersøkelsen i eget praktiskestetisk arbeid ble gjort i forhold til å se hvilke vesentlige momenter det er i historiefortelling med tegning og animasjon som kan fremme utvikling av kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon med bilde. Det utkrystalliserte seg syv faser gjennom analysen av arbeidsprosessen, der de alle er avhengig av hverandre, og viser hvordan arbeidet med historiefortelling, tegning og animasjon kan gi en progressiv utvikling av kunnskap og ferdigheter i å kommunisere visuelt. Dette området har et potensial som bør utnyttes i flere sammenhenger, da for eksempel det å benytte teknikker som får eleven til å tenke nytt og bryte tillærte mønstre, åpner for ny kunnskap gjennom erfaringer og læring. Animasjon som uttrykksform er en aktuell måte å kommunisere et budskap på, og det å løfte fram kommunikasjonsaspektet ved formgivningsfag i videregående skole, kan med fordel vektlegges i større grad. Lærebøkene i faget har mye stoff som kan være utgangspunkt for å videreutvikle bruken av tegning og animasjon i visuell kommunikasjon.
The main focus of this study is communication with picture, and development of knowledge and skills in reading and expression through the visual language that is used by the society around us, thus to be able to participate consciously in this communication. With the educational reform Kunnskapsløftet (The raise of knowledge) in 2006, basic skills were introduced in all subjects. The basic skill “to write” in art training at high school, which implies to use sign, picture and symbol in visual expression is here the basis for two qualitative studies, one in Visual art training at high school level, and one in personal practical esthetic work. The study in the school was done through the interviews of five teachers, and the approach to the problem was their interpretation of what is implied by “to write” as a basic skill of the subject, and how they say that they put this into practice in their teaching. The teachers understood the basic skills as something built into the subject itself, but writing skills was still looked upon as writing text, and not viewed in connection with development of visual competence and the communication aspect of the subject. Main focus was put on development of professional competence through knowledge and skills in basic professional theory and technical skills. Little emphasis was put on the students‟ knowledge and skills in visual communication, but techniques for forming ideas were used as a starting point for developing the students‟ ability to communicate own ideas and values. The content of the teaching plans formulation of the basic skill “to write” in art training is experienced as diffuse, and there were great differences in the interpretation of “sign” in visual subjects. The study of the personal practical esthetic work was done in order to see what important aspects to be found in storytelling with drawing and animation that can promote the development of knowledge and skills in communication with picture. Seven phases were crystallized through the analysis of the working process, where all are dependent on each other, and show how the work with storytelling, drawing and animation can give a progressive development of knowledge and skills in visual communication. This area has a potential that should be used in different connections, as e g the use of techniques that make the student think new thoughts and change old patterns, open up for new knowledge through experience and learning. Animation as a means of expression in art training at high school can profitably be given greater emphasis. The text books of the Art training have much material that can be the starting point to develop the use of drawing and animation in visual communication.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/935