Forslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjons og ansvar for cufftrykkskontroll hos intensivpasienten

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i intensivsykepleie

Sammendrag

Bakgrunn: Akutt og kritisk syke pasienter på en intensivavdeling som blir mekanisk ventilert er utsatt for ulike og alvorlige komplikasjoner under behandlingsforløpet. Cufftrykk utenfor referanseområdet øker risikoen for alvorlige komplikasjoner som ventilator assosiert pneumoni (VAP) og skader på trakea, og vi kan påføre pasienten skade dersom vi ikke sikrer tilfredsstillende cufftrykk. I klinikken og i litteraturen forekommer det uønskede variasjoner i hvordan cufftrykket kontrolleres og det er derfor et behov for kvalitetsforbedring og kvalitetssikring av kontroll av cufftrykk. Hensikt: Denne masteroppgaven er et forslag til en fagprosedyre som skal kunne hjelpe intensivsykepleieren til å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Den vil også kunne bidra til å redusere uønsket variasjon og fremme kvaliteten på kontrollen av cufftrykk på en intensivavdeling. Metode: Masteroppgaven er strukturert etter kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring, utviklet av kunnskapssenteret. Det er brukt retningslinjemetodikk fra Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Arbeidet er evaluert ved bruk av verktøyet AGREE II. Resultater: Det har blitt utarbeidet forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for kontroll av cufftrykk som kan være et hjelpemiddel for intensivsykepleiere som arbeider med voksne intensivpasienter som blir mekanisk ventilert for å sikre en systematisk og kunnskapsbasert kontroll av cufftrykk. Konklusjon: Fagprosedyren kan bidra til kvalitetsforbedring og kvalitetssikring av cufftrykkontroll hos intuberte intensivpasienter. Et adekvat cufftrykk reduserer risikoen for komplikasjoner som VAP og trakealskader.
Background: Acute and Critical ill patients in a intensive care unit (ICU) that are mechanical ventilated are exposed of different and severe complications during the periode of treatement. A cuff pressure outside the reference area increases the risk of severe complications surch as ventilator Associated pneumonia (VAP) and tracheal damage. In the clinic and litterature it occures unwanted variations in how the cuff pressure are controlled and therefore it is necessary for quality improvement and quality assurance of controlling the cuff pressure. Purpose: This thesis is a suggestion for a clinical prosedure that can help the ICU-nurses to make knowledge-based decitions and contribute to reduce unwanted variations and promote the quality of the control of cuff pressure in ICU. Method: This thesis are structured according to the model of quality improvement, developed of the Center of knowledge. It is used gudeline methology from the Departement of Healt´s supervicor for developing of clinical prosedures. The clinical prosedure are evaluated with AGREE II. Resultats It has been developed a suggestion for a clinical prosedure for control of cuff pressure that can be a guiding tool for ICU-nurses that are nursing adult ICU-patients beeing mechanical ventilated, to insure a systematic and knowledge-based controle og cuff pressure. Conclusion: This clinical prosedure can contribute for quality improvement and quality assurance for controlling cuff pressure in intubated ICU-patients. A adequate cuff pressure decrease the risk of sevire complications surch as VAP and tracheal damage. Keywords: Intensive care nursing, quality improving, knowledge-based guideline, clinical prosedure, respirator treatement, cuff pressure control

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6349