Forslag til en implementeringsplan av fagprosedyren Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte. Hvordan kan barnesykepleiere utvikle en kunnskapsbasert implementeringsplan for fagprosedyren: Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte, som kan anvendes på nyfødt intensivavdelinger?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i barnesykepleie

Sammendrag

Prosjektets bakgrunn: Kangaroo mother care (KMC) er et viktig tiltak for å fremme fysiologisk stabilitet hos premature og syke nyfødte barn. Likevel mangler omkring halvparten av nyfødt intensivavdelingene i Norge retningslinjer og foreldreinformasjon om KMC. Forskning viser at det er svært tidkrevende og vanskelig å implementere nye fagprosedyrer, og at dette er et område som det bør prioriteres å forske mer på. Hensikt og problemstilling: Hensikten med dette kvalitetsarbeidet er å utvikle en implementeringsplan, og dermed bidra til kunnskapsbasert praksis om KMC på nyfødt intensivavdelinger i Norge. Målet er derfor å sørge for at barn til enhver tid får den beste pleien ut i fra de nyeste anbefalingene som gis. Målgruppen for implementeringen er barnesykepleiere og annet helsepersonell på nyfødt intensivavdelinger. Følgende problemstilling er utarbeidet: Hvordan kan barnesykepleiere utvikle en kunnskapsbasert implementeringsplan for fagprosedyren: Kenguru, hud-mot-hud-nyfødte, som kan anvendes på nyfødt intensivavdelinger? Metode: Metoden for å utvikle kvalitetsarbeidet baseres på forskning, litteratur, Modell for kvalitetsforbedring og Skolarus og Sales sin fem-trinns modell, erfarings- og pasientkunnskap. Resultater: Arbeidet med masteroppgaven resulterte i en implementeringsplan utformet i en tabell med konkrete tiltak og aktiviteter for vellykket implementering. Før planen tas i bruk må den tilpasses lokale forhold og godkjennes av ledelsen på den aktuelle avdelingen. Konklusjon: Implementeringsplanen kan bidra til fagutvikling og mindre uheldige variasjoner i praksis. Den kan gi sykepleiere mer kunnskap om KMC og fagprosedyren, bidra til tryggere omsorgspersoner og sørge for at premature og syke nyfødte barn får den beste anbefalte behandlingen.
Project background: Kangaroo mother care (KMC) is an important method to promote physiological stability to premature and sick newborns. Nevertheless, about half of the newborn intensive care units in Norway lack guidelines and parental information about KMC. Research shows that it is very time-consuming and difficult to implement new procedures, and that this is an area that should be better researched and prioritized. Purpose and problem: The purpose of this quality work is to develop an implementation plan, and contribute to the knowledge-based practice on KMC in newborn intensive care units in Norway. The goal is to ensure that the child is always given the best care based on the latest recommendations. The target group for this implementation plan is paediatric nurses and other healthcare professionals in the newborn intensive care unit. With this in mind, the following theme has been prepared: How can a paediatric nurse develop a knowledge-based implementation plan for the procedure Kangaroo, skin-to-skin newborn, that can effectively be used in a newborn intensive care department? Method: The method for developing this quality work is based on research, literature, Model for Quality Improvement, Skolarus and Sales's five-step model, experience- and patient knowledge. Results: This master thesis has resulted in an implementation plan with specific points for improvement measures. Before the plan is put to use, it must be adapted to local conditions and be approved by the management of the relevant department. Conclusion: The implementation plan may contribute to quality improvement and less unfortunate variations in practice. It can give paediatric nurses more knowledge about the KMC procedure, provide caregivers the necessary tools to feel safe performing KMC, and at the same time give the best recommended treatment for premature and sick newborns. Keywords: Implementation, quality work, knowledge, paediatric nursing, KMC, premature, newborn.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6358