Forskningsbasert undervisning eller forskning og undervisning? - En kvalitativ undersøkelse om hvordan insentiver og motivasjon påvirker forskningsbasert undervisning

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i hvordan insentiver og motivasjon påvirker prinsippet om forskningsbasert undervisning ved institutt for økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus. Finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren ble endret som en del av Kvalitetsreformen som ble innført i 2003. For å undersøke vårt forskningstema har vi sett nærmere på hvordan dette systemet praktiseres på instituttnivå og oppleves av de ansatte. Gjennom tre hypoteser søkte vi å finne svar på henholdsvis troen på forskningsbasert undervisning, det formelle systemets støtte av forskningsbasert undervisning og den enkeltes motivasjon. Undersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i kvalitative data. Vi gjennomførte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med ansatte ved institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Våre empiriske funn blir sett i lys av prinsipal-agent teori, insentivteori og selvbestemmelsesteori og målet er å gi et nyansert bilde på hvordan insentiver og motivasjon påvirker menneskers handlinger og om dagens system er i tråd med prinsippet om forskningsbasert undervisning. Av resultatene ser vi at våre respondenter har stor tro på forskningsbasert undervisning og at samspillet mellom forskning og undervisning oppleves positivt. Dagens formelle system, med medfølgende insentiver, viser seg å ikke støtte samspillet som kreves i forskningsbasert undervisning, men heller forskningsaktiviteter over undervisningsaktiviteter. Likevel kommer det frem at våre respondenter i liten grad lar seg styre av de formelle retningslinjene da deres autonome motivasjon og tro på samspillet fører til at forskningsbasert undervisning blir støttet og fremmet.
This master thesis is based on how incentives and motivation affects the principle of researchbased teaching at the School of Business at Oslo and Akershus University Collage of Applied Sciences. The financial system of higher education in Norway was changed as part of "Kvalitetsreformen" that came into effect in 2003. To examine our research topic we have looked closer at how this system is practiced at institute level and how it is perceived by the employees. Through three hypotheses we hoped to find answers to the following; the belief in research-based teaching, if the formal system supports research-based teaching and the individuals motivation. The survey is carried out on the basis of qualitative data. We conducted five semi structured in-depth interviews with employees at the School of Business at Oslo and Akershus University Collage of Applied Sciences. Our empirical findings is seen in the light of principal-agent theory, incentive theory and self determination theory and the goal is to give a well-nuanced picture of how incentives and motivation affect peoples actions and if todays system is in line with the principle of research-based teaching. The results show that our respondents highly believe in research-based teaching and that there is a positive link between research and teaching. We see that the formal system, with its incentives, does not support the interaction that is needed for research-based teaching, but rather it supports research activities prior to teaching activities. Still, our results show that our respondents are minimally affected by the formal system, and that their autonomous motivation and belief in the interaction leads to support for research-based teaching.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2819