Foreldre til fotballaktive barns ernæringskunnskaper, nutrition literacy og holdninger til mattilbudet på barnas idrettsarenaer

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

MAEH;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Bakgrunn: Tall fra 2012 viste at ett av seks barn i Norge hadde overvekt eller fedme, parallelt med dette har man sett en økende grad av fysisk inaktivitet. Et for høyt inntak av tilsatt sukker og mettet fett, og for lavt inntak av fisk, kostfiber, frukt og grønnsaker, er de største ernæringsutfordringene for norske barn og unge. Foreldre er barnas rollemodeller og har derfor stor innflytelse på kostholdet deres. Forskning har vist at personer med et lavt nivå av nutrition literacy (NL) også hadde et lavt utdanningsnivå, mangelfulle ernæringskunnskaper, dårligere helsestatus og et usunt kosthold. Idrett er et godt alternativ til fysisk aktivitet for barn og unge. FK Ørn Horten har 46 lag i barne- og ungdomsavdelingen. Et sunt mattilbud på idrettsarrangementene til klubben kan være avgjørende for barnas kostholdsvaner, da idrettsarenaen er et sted de ferdes ofte. Problemstillingen i denne masterstudien ble derfor følgende: Hvilke ernæringskunnskaper, nutrition literacy og holdninger til mattilbudet på idrettsarenaer har foreldre til fotballaktive barn (6-13 år) i FK Ørn Horten? Utvalg og metode: Utvalget bestod av n=92 foreldre til barn mellom 6-13 år som var idrettsaktive i FK Ørn Horten. Disse skulle besvare et utviklet spørreskjema bestående av: (1) kunnskapstest om generell ernæring, (2) kunnskapstest om kosthold for aktive barn, (3) holdningsutsagn for måling av de tre dimensjonene av NL; i) funksjonell NL (FNL), ii) interaktiv NL (INL) og iii) kritisk NL (KNL), (4) holdningsutsagn om mattilbudet på FK Ørn Horten sine idrettsarrangementer, og (5) demografiske spørsmål. Semi-konfirmerende faktoranalyser ble benyttet på holdningsutsagnene, samt reliabilitetsanalyser for å etablere holdnings- og kunnskapskonstrukter. Independent T-test, One Way ANOVA og korrelasjonstester (Pearson r) ble benyttet for å analysere mulige forskjeller og sammenhenger mellom variablene. Resultater: Reliabilitetsanalysen ga i alt tre kunnskapskonstrukter; Kunnskap (den totale kunnskapstesten), KunnskapGenerellErnæring og KunnskapKostholdAktiv, og fem holdningskonstrukter; FNL, INL, KNLtekstkritisk, KNLaktiv (to KNL-faktorer fra faktoranalysen) og ØRNErnRiktMat. Gjennomsnittscorene på kunnskapskonstruktene KunnskapGenerellErnæring og KunnskapKostholdAktiv var høye på henholdsvis 17,58 ± 2,48 (totalt 22 spørsmål) og 5,26 ± 0,76 (totalt seks spørsmål). Totalscore på kunnskapstesten (Kunnskap) var også høy på 22,84 ± 2,81 (totalt 28 spørsmål). Det var signifikante forskjeller (kunstige da n=2) i gjennomsnittscore mellom deltagerne med kun fullført grunnskolegang og henholdsvis Kunnskap, KunnskapGenerellErnæring og KunnskapKostholdAktiv (p<0,00). Gjennomsnittscore på holdningskonstruktene FNL, INL, KNLtekstkritisk, KNLaktiv og ØRNErnRiktMat var relativt høye på henholdsvis 4,11 ± 0,84, 4,11 ± 0,69, 4,09 ± 0,80, 4,18 ± 0,75 og 4,10 ± 0,62. Ingen signifikante forskjeller ble vist mellom henholdsvis utdanningsnivå og kjønn, og score på alle de etablerte holdningskonstruktene. Positive signifikante korrelasjoner i gjennomsnittscore på NL-konstruktene viste seg å være tilfelle mellom INL og FNL, KNLtekstkritisk og FNL, KNLaktiv og INL. Positive signifikante korrelasjoner i gjennomsnittscore for alle kunnskap- og holdningskonstruktene ble vist mellom FNL og Kunnskap, FNL og KunnskapGenerellErnæring, INL og ØRNErnRiktMat, KNLaktiv og ØRNErnRiktMat for begge kjønn. Det var imidlertid en negativ signifikant korrelasjon i gjennomsnittscore mellom KNLtekstkritisk og ØRNErnRiktMat for de kvinnelige deltagerne. Konklusjon: Foreldrene hadde høy kunnskap om henholdsvis generell ernæring og kosthold for aktive barn, samtidig som de hadde relativ høy nutrition literacy. Flertallet av foreldrene ønsket også et bedre tilbud av sunnere matvarer på idrettsarrangementene til FK Ørn Horten. Høy grad av NL samsvarte med høy kunnskap om generell ernæring og kosthold for aktive barn, samt ønsket om et sunnere mattilbud på idrettsarrangementene til FK Ørn Horten

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6146