Fagutviklingssykepleieren som brobygger mellom forskning og klinisk praksis

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Serie/Rapportnr.

Sykepleien Forskning;4 (2)

Utgiver

Norsk Sykepleierforbund

Dokumenttype

Sammendrag

Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til faglig oppdatering blant sykepleiere. Hensikt: Studiens hensikt er å få innsikt i hva som kjennetegner fagutviklingssykepleierens formidlende og tilretteleggende virksomhet mellom forskning og klinisk praksis. Metode: Studien er eksplorerende, og er utført som ledd i oppfølging av funn i ProLearn studien ved Universitetet i Oslo. Fem fagutviklingssykepleiere fra to ulike sykehus ble forespurt, og det ble utført kvalitative intervjuer med utgangspunkt i en intervjuguide. Analysen hadde likhetstrekk med en hermeneutisk prosess, hvor forskningsspørsmålet var utgangspunkt for en gjentagende gjennomlesning av et helhetlig datamateriale mot en mer fortolkende fremstilling. Resultater: Studien tyder på at fagutviklingssykepleieren har en viktig rolle som brobygger mellom forskning og klinisk praksis. Ved å tilrettelegge infrastrukturer for læring prøver våre informanter både å stimulere til et dynamisk forhold til kunnskap, og fremme kunnskapsbasering av det daglige arbeidet. Konklusjon: Til tross for et sterkt engasjement og ansvar for kunnskap, er det knyttet store pedagogiske og administrative utfordringer til fagutviklingssykepleierens rolle.
Title: The Advanced Nurse Practitioner: Bridging the gap between research and clinical practice Background: Nurses are required to keep up to date with professional demands, which implies the increased importance of science and technology as abstract and symbolic forms of knowledge. Objectives: The aim of the study is to gain insight into how Advanced Nurse Practitioners perform their jobs in a way that minimizes the gap between research and clinical practice. Methods: This article discusses an explorative follow-up study on findings from the ProLearn study conducted by the University of Oslo. Five Advanced Nurse Practitioners from two hospitals were interviewed on the basis of an interview guide. The research questions were the basis for a hermeneutic interpretation of the data that lead from description and conceptualizing, to a more comprehensive understanding. Results: The findings indicate that the Advanced Nurse Practitioner holds an important role as a mediator between the fields of research and clinical practice. By organizing infrastructures for learning, our informants try to both stimulate a dynamic relationship towards knowledge, and promote that the daily work is based on knowledge. Conclusion: Despite a strong commitment to and responsibility for knowledge, Advanced Nurse Practitioners face huge pedagogical and administrative challenges. Key words: nurses, clinical nursing research, evidence based medicine, information services

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/669