Exercise for mental well-being: A study of psychomotor physiotherapy group for immigrant women

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Dokumenttype

Masterprogram

Master i psykisk helsearbeid

Sammendrag

Immigrants in Norway have been studied to be showing various health challenges, physically and mentally. The adult female immigrants tend to face these challenges more than the males. In addition to the health problematic, other issues were also taken into attention such as the barrier of language mastery and mutual understanding of health care service provided. Thus, extensive preventive measures were recommended. The Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP) group in the mental health care service focuses on strengthening the patient’s resources by applying its treatment approaches in a group context. What are the group characteristics and what encourages the continuity in participation, when the group is exclusively for immigrant women are interesting to be explored. The same knowledge can be useful to the mental health care service of immigrants’ well-being. This is a qualitative based study that applies the methods of participative observation and unstructured interview. Three findings of content and context of the group, practical doing and continuity are discussed to scope the characteristics of the group for immigrant women and the factors for their sustainability. The first scope includes two perspectives; the structured frames of content and context, and the women’s receptivity of the frames. These perspectives lead to further question of implementations that need to be commenced to secure the aims of the group. The sustainability of the group can be represented by manners of acceptance and collaboration, in the interaction among the women and in the patient-therapist relation. Nevertheless, this study also reveals that the sustainability is an ongoing process and it requires all aspects of human to be equally activated. This study provides guidance of physiotherapy intervention in mental health care, to be pragmatically implemented by respective professionals and to be realistically accepted by immigrant women. However, further studies are needed to strengthen the knowledge’s compliance.
Innvandrere i Norge har helseutfordringer, fysisk og mental. Det er blitt vist i studier gjort tidligere, og innvandrerkvinner blir ofte påvist som de som har mest plager. Utfordringer som språkkompetanse og mangel på gjensidig forståelse for helsetilbud har i tillegg bidratt til en utfordrende samarbeid. Dermed blir en rekke tiltak anbefalt for å unngå negativ utvikling. Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) gruppe, som tiltak innenfor psykisk helsearbeid, har fokusert på å styrke pasientens ressurser gjennom dens behandlingsmetoder, samt å se pasienten i en gruppesammenheng. Det er interessant å finne ut hva kjennetegner denne gruppen med innvandrerkvinner og hvilke elementer som opprettholder deres deltagelse. Denne kunnskapen kan være verdifull for den gjeldende fagpersonen, i deres tilnærming innen psykisk helsearbeid for innvandrerkvinner. Metoden er kvalitativ studie der det blir gjennomført deltagende observasjon og ustrukturerte intervju. Tre sentrale funn; innhold og kontekts i bevegelsesgruppe, praktiske gjennomføring og kontinuitet blir tatt i diskusjon for å finne ut om gruppens kjennetegn og de faktorene som opprettholder kvinnenes kontinuitet i gruppen. Gruppens kjennetegn består av to perspektiver; de faste rammene for innhold og kontekst, og kvinnenes reseptivitet for disse rammene. På bakgrunn av perspektivenes bestridende utfall for kvinnenes mental velvære, blir det dermed stilt spørsmål om videre tiltak bør settes inn for å ivareta gruppens mål. De elementene som opprettholder kvinnenes deltagelse er anerkjennelse- og samarbeidsmåte i kvinnenes samhandling, og i pasient-terapeut relasjon. I tillegg til de overnevnte kjernefunn blir det også avdekket at arbeid med kvinnenes kontinuerlige deltagelse er en pågående prosess som krever sammensetning av alle aspekter av mennesket på samme nivå. Denne studien anskaffer nyttig kunnskap innenfor intervensjon for fysioterapi og mental helse, hensiktsmessig implementering for helsepersonnel og kan bli realistisk akseptert av innvandrerkvinner. Videre forskningsarbeid er nødvendig for å styrke kunnskapens samsvar.

Emneord

Versjon

acceptedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5441