Endringsledelse i offentlig og privat sektor. En sammenligning av hvordan endring ledes i skole og industri.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Utgiver

OsloMet - Storbyuniversitetet

Dokumenttype

Masterprogram

Master i styring og ledelse

Sammendrag

Tema og problemstilling i undersøkelsen: Endringsledelse i offentlig og privat sektor. En komparativ casestudie som undersøker likheter og forskjeller i hvordan endring ledes i skole og industri ut i fra følgende problemstilling: Hvordan ledes endring i offentlig og privat sektor? Formål og bakgrunn: Både offentlig og privat sektor møter forventninger om endring og utvikling. Bakgrunnen for problemstillingen baserer seg på en antakelse om at det er store ulikheter mellom disse sektorene, og dermed også store forskjeller i hvordan det er å lede endringsarbeid for en leder i det offentlige og en leder i det private. Metode: Jeg har valgt et kvalitativt forskningsdesign, nærmere bestemt et komparativt casedesign, med semistrukturert intervju som hovedkilde til funnene. Funnene presenteres og drøftes opp mot relevant teori knyttet til casenes kontekst og faser i endringsprosessen. Konklusjon Ut i fra min studie kan jeg ikke konkludere med at det er store forskjeller i hvordan endring ledes i offentlig og privat sektor, selv om noen av funnene tyder på at det er ulikheter i valg av endringsstrategi, og hvorvidt de omtaler sine ansatte som ressurser for endringsarbeidet. Funnene tyder på at det å dele casene inn i kategoriene offentlig sektor, og privat sektor, ikke gir et fullstendig bilde av likhetene og ulikhetene casene i mellom. Det viser seg at den ene skolen – skole A har flere likheter med den ene bedriften – bedrift B, enn den har med den andre skolen. Skole A og bedrift B har kontekstuelle likheter som gir seg utslag i en tydeligere og synligere endringsleder, og en tydeligere struktur i endringsarbeidet enn det vi finner hos skole B og bedrift A. Jfr Kotters åtte-trinnsmodell for endringsprosesser (1995), fremkommer det at endringsprosesser krever en viss systematikk og struktur, og en kan således trekke den konklusjonen at leder ved skole A og bedrift B sannsynligvis har et bedre utgangspunkt for å lykkes som endringsledere.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6304