Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Dokumenttype

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring. Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram for elever med ulike yrkesvalg? Bakgrunnen for studien artikkelen bygger på er at en strukturendring er på trappene i norsk yrkesopplæring. Kunnskapsdepartementet har brukt en rekke eksperter i forarbeidet, uten at elever og yrkesfaglærere har vært involvert i nevneverdig grad. Vi ønsker å bringe fram elevers og læreres stemmer. Teoriforankringen er knyttet til forhold som har betydning for elevers motivasjon, mestring og læring, samt nasjonale føringer, mål og hensikt med yrkesopplæringen. Metodene i forskningsarbeidet er elektronisk spørreundersøkelse blant elever i Vg1 og Vg2, samt lærlinger i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og semistrukturerte intervjuer med yrkesfaglærere. Et hovedfunn er at opplæringen i Vg1 ikke samsvarer med elevenes ulike læringsbehov, og heller ikke med de nasjonale føringene for yrkesopplæringen. Vg1 bør gjennomgå store endringer, basert på elevenes og lærernes erfaringer, for å sikre yrkesrelevant opplæring for elever med ulike utdanningsplaner og yrkesinteresser.
This article presents the students, apprentices and teachers point of view in relation to content of the vocational education programs. Their experiences lay as the foundation for answering the following research question; "How does the vocational education program support and prepare students heading for different professions?" The motivation for this study is the ongoing change of structure within the Norwegian vocational education. The Ministry of education has involved several experts in this changing process, however, no students nor teachers have been included. This article will therefore bring forward students, apprentices and teachers voices, before the ministry of education make their decisions. Their experiences of the current education programs, are important as part of the foundation for the evaluation of a need for change. The theoretical perspectives are related to conditions regarding students motivation, sense of accomplishment, ability to learn, as well as national guidelines and regulations, goals, and the overall purpose of the vocational education program. The research methods used (in the work) are electronic surveys among the vocational study's current first and second year students as well as apprentices within the specialized educational programs. It also includes semi structured interviews with profession specialized vocational teachers. One key finding reveals that the current educational programs fail to meet the students individual learning needs, nor does it comply with national guidelines and regulations for the Norwegian vocational educations. The basic year works for some students and professions but not for others. Based on the students and teachers experiences, there is a significant need to change the vocational education programs, to ensure the education is relevant for students who have different career plans and are heading for different professions.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5714