En undersøkelse av formidlingstilbudene rettet mot ungdom ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design - Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum og Centre Pompidou

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2012

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design

Dokumenttype

Masterprogram

Master i formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Denne masteroppgaven er en caseundersøkelse av formidlingsstrategier som brukes i tilbud rettet mot ungdom ved Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum og Centre Pompidou. Problemstillingen er: Hvordan kan en case-studie av sentrale museers tilbud rettet mot ungdom, bidra til å synliggjøre ulike formidlingsstrategiers kunstdidaktiske potensiale? Metodene som er brukt, er kvalitative intervju og observasjon av tilbudene. Formidlingsstrategiene er analysert med en nivåanalyse med bruk av Nina Simons fem nivåer for deltagelse, «The five stages of social participation». Nivåene plasserer i hvilken grad de besøkende interagerer med utstillingen og hverandre. Til slutt trekkes trådene sammen, og potensialet i formidlingsstrategier grupperes i fem grupperinger for kunstdidaktisk potensiale. Det praktiskestetiske arbeidet er en installasjon som består av temastasjoner, plakater og aktiviteter som eksemplifiserer ulike nivå for deltagelse i museum. Nøkkelbegreper i oppgaven er: museum, ungdom, formidlingsstrategier, og kunstdidaktikk.
This thesis is a case study of the strategies used in art didactical activities for teenagers in museums. The research has been done in the following three museums: The Norwegian National Museum – Museum of contemporary art, Bergen Art Muse-um, and Centre Pompidou. The thesis problem is stated as follows: How can a case study of central museums art didactic activities for teenagers contribute to clarify art didactic potential in art mediation strategies? The methods used are qualitative methods, interviews and observations. «The five stages of social participation», by Nina Simon, are used to make a level analysis of their strategies. These levels serve to point out which levels of participation the different mediation strategies are related to, and to discuss the art didactic potential in different strategies. The practical esthetic work is an installation containing theme stations, posters and activities made as exemplifications different levels of participa-tion in museums. Key words in this thesis are: museum, teenagers, art mediation strategies, and art didactic practice.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1421