En kvalitativ studie av rådgivernes erfaringer med å fremme fullføring på videregående skole

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Serie/Rapportnr.

MAPO;2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i helse og empowerment

Sammendrag

Bakgrunn: Et stabilt høyt frafall i videregående opplæring er stadig en offentlig debatt. Det er en stor utfordring å finne til bidrag for at flest mulig skal fullføre. Frafall har store konsekvenser for den enkelte og samfunnet for øvrig. Manglende fullføring reduserer muligheter i arbeidsmarkedet og bidrar til å øke sosiale ulikheter i helse. Hensikt: Undersøke hva enkelte rådgivere erfarer kan bidra til å fremme elevenes fullføring på videregående opplæring. Teoretisk forankring: Helsefremmende arbeid er sentralt der unges oppvekst og utvikling foregår. Helse er essensielt for at den enkelte fullfører videregående opplæring. Rådgivernes veiledning i utdanningsvalg og sosiale spørsmål er et viktig ledd i det helsefremmende arbeidet. Anerkjennende samtale søker etter elevens interesse, ressurser og styrke for å fremme fullføring. Gjennom empowerment som prosess og omfordeling av makt kan rådgivere bidra til at elever får større kontroll over egne utfordringer og styrke til å håndtere disse. Metode: Denne studien er utført ved hjelp av kvalitative dybdeintervju. Intervjuene er transkribert og analysert ved koding, kategorisering, kondensering og abstrahering. Syv rådgivere på videregående opplæring i Oslo og Akershus har blitt intervjuet. Resultater: Studien antyder at rådgiverne opplever sin rolle med å fremme fullføring som kompleks. Gjennom anerkjennende elevsamtale opplever de å danne en relasjon til elevene. Imidlertid opplever rådgiverne begrenset ressurser i form av for lite tid til å gjennomføre alt som hører til rådgiverrollen. Rådgiverne opplever en form for avmakt i rollen når elevens psykiske helse hindrer fullføring. De etterlyser imidlertid alternative løp, utenfor skolens rammer og vilkår for enkelte elever. Samarbeidet med ulike aktører internt og eksternt er viktig. Ved å benytte hverandres ressurser og kompetanse vil en kunne tilpasse undervisning og tilrettelegge for den enkelte elev. Rådgiverne mener at samfunnet må bidra med flere lærlingplasser og jobbtilbud til ungdom. Konklusjon: Studiens funn viser at rådgiverne opplever at flere faktorer kan fremme fullføring. Tilgjengelighet, tilpasset undervisning, samarbeid og alternative løp er vesentlig faktorer for fullføring av videregående opplæring

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2862