En kvalitativ studie av kvinners tanker om endring av helseatferd

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2010

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i samfunnsernæring

Sammendrag

Denne studien tar for seg hvordan friske kvinner som ønsker å gjøre endringer i kosthold og fysisk aktivitet, opplever prosessen med å få til dette. Bakgrunn for oppgaven er handlingsplaner og dokumenter som fokuserer på at enkeltindividet har ansvar for å fremme en god livsstil med sunne valg som forebygger sykdom. Anbefalingene er ment for friske personer og bygger på forskning. Man antar at det ikke bare handler om kunnskap og informasjon, men om tanker og følelser i forholdt til handling. Målet med undersøkelsen er økt innsikt og forståelse for hvordan folk opplever det å ønske livsstilsendringer og hvordan selvforståelsen påvirker prosessen. Jeg ønsker å belyse den subjektive opplevelsen av endringsprosessen. Utvalget er 8 kvinner mellom 35 – 45 år. Metoden er kvalitative forskningsintervju som var som en samtale. Først et intervju som er en samtale om kosthold, mosjon og motivasjon der vi definerte til mål og tiltak for å nå de ulike mål. Etter 3 måneders utprøving av tiltak ble kvinnene intervju igjen for å få innsikt i hvordan de opplevde prosessen Tema for oppgaven er kvinners tanker om endring av helseatferd og problemstilling er: Hvordan opplever kvinner som ønsker å fremme egen helse gjennom kosthold og fysisk aktivitet prosessen med å planlegge mål og tiltak og gjennomføre endringer? Det er tatt utgangspunkt i teori som belyser forskjellige sider ved helse og faktorer som påvirker endringer. Hovedfunnene viser at kvinner motiveres for endring av helseatferd gjennom enkle grep tilpasset deres hverdag. Det kan se ut som de som finner egne løsninger som passer inn i deres liv, deres væremåte og personlighet lykkes bedre med og nå mål og gjennomføre endringer

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/717