En eventstudie av flyulykkers påvirkning på selskapers markedsverdi

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2016

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

I denne oppgaven benytter vi eventstudie som metode for å undersøke hvordan flyulykker påvirker de involverte flyselskapenes unormale avkastning. Utvalget består av 98 hendelser. I likhet med tidligere forskning finner vi i tidsrommet rundt ulykken en negativ kortsiktig påvirkning på aksjekursene. Resultatene viser en signifikant negativ akkumulert unormal avkastning på 2,02 %. Videre finner vi signifikante funn på varig negativ akkumulert unormal avkastning ett år etter ulykken på 18,03 %. Denne langsiktige påvirkningen er imidlertid et nytt funn, og resultatene tyder på brudd på halvsterk markedseffisiens. Videre analyseres årsakene til ulykkene og antall omkomne. Årsaksanalysen avdekker kraftigst negativ avkastning ved menneskelig svikt. I analysen av antall omkomne bekreftes tidligere funn om at det er størst påvirkninger ved ulykker med høyest antall omkomne. I tillegg finner vi at ulykker hvor ingen dør gir negativ avkastning. Det er ikke identifisert tidligere studier som understøtter funnet.
The following thesis is an event study that examines how accidents in the commercial aviation industry influence the affected airlines’ abnormal returns. The sample consists of 98 incidents. Like previous research we find a negative short-term affect on rates within the immediate time after the accident. The results show a significant cumulative abnormal return of 2.02 %. Furthermore the study discloses significant findings on continuous negative cumulative abnormal return up to one year after the accident of 18.03 %. This long-term affect is however a new finding, and the results suggest violation of semi-strong market efficiency. Conditions to what caused the accidents and human fatalities are included in the analysis. This study supports findings in previous research that show that human fatalities have the most significant impact on rates. In addition we find that accidents without deaths also cause negative returns, this finding is however yet to be supported.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/3431