En casestudie av Nova Sea AS

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i økonomi og administrasjon

Sammendrag

I denne oppgaven ble det benyttet en kvalitativ metode for å undersøke hvordan bonusordningen som Nova Sea AS praktiserer påvirker ansattes motivasjon og selskapets rekruttering. I tidligere forskning har bonusordninger blitt debattert i både positiv og negativ favør. Dermed var det svært interessant å benytte Nova Sea AS i dette casestudiet. Det ble utført dybdeintervju av 12 informanter fordelt på de tre avdelingene i selskapet sjø, industri og administrasjon. I tillegg har Odd. L. Strøm bidratt med utfyllende informasjon om bedriftens systemer og rutiner. Resultatene fra undersøkelsen viser at bonusordningen påvirker selskapets ansatte, samt bedriftens rekruttering. Den ytre motivasjonen påvirkes i positiv retning, den indre påvirkes i større grad negativt. Mens arbeidsmiljøet ikke blir påvirket i særlig grad. Produktiviteten og rekrutteringen påvirkes positivt av ordningen som blir praktisert i selskapet
In this master thesis a qualitative method was used to investigate how the bonus scheme that Nova Sea AS practices affects employees motivation and the company's recruitment. In previous research, bonus schemes have been debated in both positive and negative favor. Thus it was very interesting to use Nova Sea AS in this case study. An interview was conducted of 12 informants divided into the three departments of the company, sea, industry and administration. In addition Odd. L. Strøm has contributed with supplementary information about the company's systems and routines. The results from the survey show that the bonus scheme affects the company's employees, as well as corporate recruitment. The external motivation is positively influenced, the internal motivation is affected more negatively. While the working environment is not particularly affected. Productivity and recruitment are positively affected by the scheme thats being practiced in the company.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5539