Elevproduserte forklaringsvideoer - Et bidrag til utvikling av elevenes forståelse i matematikk?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2015

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i IKT-støttet læring

Sammendrag

Ludvigsen-utvalget trekker frem dybdelæring som avgjørende når elever senere i livet skal fungere godt i et stadig mer komplisert samfunn (Ludvigsen, 2014). Resultater fra PISA 2012 viser derimot at lærere i Norge i mindre grad enn lærere i andre OECD-land, stimulerer elevene med kognitive læringsaktiviteter. Elevene får mindre tid til å diskutere oppgaver og lærer stiller færre oppfølgende spørsmål (Kjærnsli og Olsen, 2013:128). Hensikten med casestudien har vært å undersøke i hvilken grad elevproduserte forklaringsvideoer kan legge til rette for dybdelæring i matematikkfaget. Oppgavens overordnede forskningsspørsmål var i hvilken grad elevenes produksjon av forklaringsvideoer kan legge til rette for utvikling av relasjonell forståelse i matematikk? Relasjonell forståelse er en dyp forståelse av matematiske begreper og kjennetegnes av at eleven både vet hva som skal gjøres og hvorfor (Skemp, 1976:2). For å kunne svare på det overordnede forskningsspørsmålet er studien gjennomført ved hjelp av tre underspørsmål som omhandler støtte til læring, diskusjon/metakognisjon og motivasjon. Aktivitetsteori sammen med sosiokulturell læringsteori er brukt som ramme for analyse av aktiviteten. Det er brukt to kvalitative undersøkelser for å besvare forskningsspørsmålet. Fem klasser, med elever i alderen 11 til 14 år, er observert mens de har planlagt, filmet og presentert egenproduserte forklaringsvideoer. Klassenes tre lærere er intervjuet. Funn tyder på at elevenes produksjon av forklaringsvideoer og fremvisning av disse har bidratt til å synliggjøre elevenes læring og gjør den mer tilgjengelig for andre. Aktiviteten ser ut til å ha viket positivt inn på elevenes motivasjon til å jobbe grundig og gå i dybden på matematiske problemstillinger. Aktiviteten har lagt til rette for refleksjon over egen læring samt stimulert til meningsutveksling med andre. Læring og utvikling av forståelse må ta utgangspunkt i elevens eksisterende begrepsforståelse og forklaringsvideoene ser ut til å være en god kilde til informasjon om elevenes faglige ståsted. Aktiviteten tilbyr en mulighet for kontekstuell belønning i form av beundring fra medelever, ros og presise tilbakemeldinger fra lærer. Det kan med stor grad av sikkerhet konkluderes med at produksjon av forklaringsvideoer legger godt til rette for utvikling av relasjonell forståelse i matematikk om visse betingelser er tilstedende. Aktiviteten forutsetter at lærer bruker elevenes forklaringsvideoer aktivt i undervisningen. Ved å la elevene dele sine historier om læring i plenum, får de mulighet til å bidra til klassens kollektive læring. Det ble konkludert med at produksjon av forklaringsvideoer er et godt supplement til andre mer etablert undervisningspraksis i matematikk.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2872