Digitale Forsterkere: Hvordan atferd kan påvirkes av økende digitalisering

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018

Serie/Rapportnr.

Malks;2018

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Dokumenttype

Masterprogram

Master i læring i komplekse systemer

Sammendrag

Denne oppgaven er en studie på hvordan den økende digitaliseringen som sees i samfunnet har mulighet til å påvirke atferd (og kognisjon). Artikkel I er en oversikt over nyere forskning gjort på høy bruk av digital teknologi (internett, smarttelefoner, internett-spilling og andre digitale plattformer) og diskonteringstester (i ulike former). Det ble inkludert 12 artikler i den endelige analysen, hvor 11 av disse 12 fant en signifikant systematisk samvariasjon mellom høynet bruk av digital teknologi og nedsatt evne til å utsette belønninger. Gruppen av deltagere brukt i de ulike studiene var relativt homogen (mye menn, oftest med avhengighetsproblematikk og i stor del gjort på studenter), men det ble konkludert med at det var et systematisk forhold hos test-gruppen med høynet bruk av digital teknologi og nedsatt impulskontroll, sammenlignet med kontrollgrupper som brukte mindre teknologi. Artikkel II er en empirisk undersøkelse på individer i en mer heterogen gruppe (større aldersbredde, flere kvinner, ingen avhengighetsproblematikk) og hvordan de bruker digital teknologi korrelert med diskonteringsscorer. Til tross for noen utfordringer rundt spørreskjema brukt, ble det ikke funnet noen systematisk samvariasjon mellom bruk av digital teknologi og hvordan disse deltagerne scoret på diskonteringstestene (et mål for en form for impulsivitet). Dette kan bety at avhengighet er en mer relevant faktor for hvordan en forholder seg til belønninger på ulike tidsintervaller heller enn hvor mye eller lite en bruker digital teknologi.
This paper is a study on how the increasing digitalization in society has the possibility of influencing behavior (and cognition). Article I is an overview of newer research done on high use of digital technology (internet, smartphones, internet-gaming and other digital platforms) and discounting-tests (a variety of tests are included). 12 Articles were included in the final analysis, where 11 out of the 12 found a systematic covariance between increased use of digital technology and a decreased ability at delaying gratifications. The groups of participants used in the various studies were relatively homogenous (more men, often with addiction, and mostly students), but it was concluded that there is a systematic relationship of the test-group with increased use of digital technology and lower impulse control compared to a group with participants who use less digital technology. Article II is an empirical study on individuals in a more heterogenous group (wider age-range, more women and without any form for addictions) and how they use technology compared with discounting scores. There were some challenges with the questionnaire used for measuring level of technology-use, but in conclusion it was found that there was no significant systematic covariance between their use of digital technology and how they scored on the discounting test distributed (a measure of a certain type of impulsivity). This can indicate that addiction is a more relevant factor for how one relates to rewards on different time schedules, rather than how much or little digital technology one uses.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6117