Digital mobbing blant barn og unge: En litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på årsaker til digital mobbing blant barn og unge

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i sosialfag

Sammendrag

Med framveksten av digitale kommunikasjonsmidler har mobbingen inntatt den digital arena. I Elevundersøkelsen, gjennomført i 2016, rapporterte hele 69,3 prosent barn at de blir kalt stygge ting og ertet på nett. Denne oppgaven har som mål å undersøke hva forskningslitteraturen beskriver som mulige teknologiske-, individuelle- og demografiske årsaker til at digital mobbing oppstår blant barn og unge. Metode: Jeg har identifisert relevant litteratur fra 2002 til 2016 og gitt en samlet fremstilling og gjennomgang av eksisterende forskning på årsaker til digital mobbing. Resultater: Forskningen viser at årsakene til at digital mobbing oppstår er knyttet til teknologiske funksjoner, karakteristikker hos mobber og offer, og gjennom demografiske variabler. Teknologiske funksjoner: Barn og unges motivasjon til digital mobbingen kan stimuleres gjennom teknologiske funksjoner. Opplevd anonymitet og avstand fremmer en fristelseseffekt og medfører en lavere terskel til å utøve negative handlinger på nett. «Likes-knappen» bidrar også til sosiale ekskluderingsmekanismer og mobbehandlinger. Individuelle årsaker: Digitale mobbeofre kan kjennetegnes med karakteristikker som usikker fremtreden, passivitet, depresjon og angst. Karakteristikker som kjennetegner digitale mobbeutøvere er blant annet lav skoleforpliktelse, manipulativ adferd, dårlige hjemmeforhold, aggressivitet og lav empatisk respons. Foreldrenes innsikt, kunnskap, overvåkning og engasjement i barns aktiviteter på nett kan også ha innflytelse på om barna mobber eller blir mobbet på digitale medier. Demografiske variabler: Studiene som har sett på årsakssammenhenger knyttet til kjønn, alder, rase og digital mobbing viser varierende resultater og kun noen få studier gir en indikasjon på at demografiske variabler kan forutsi digitale mobbeofre og / eller digitale mobbeutøvere. Studier som har undersøkt kjønnsforskjeller viser varierende resultater. Forskningstendensen viser imidlertid at det er gutter som hyppigest mobber andre digitalt, jenter er hyppigest ofre for digital mobbing, flere barn og unge med høyere sosioøkonomisk status mobber andre digitalt. Jenter og barn med lavere sosioøkonomisk status er oftere ofre. Veien videre: Framtidig forskning bør skille mellom ulike handlinger og typer aggressiv adferd. Dette kan avgrense digital mobbing og gi en mer spesifikk kunnskap om årsaker til fenomenet. Det er behov for mer helhetlige, sosialpsykologiske og interaksjonistiske tilnærminger som ser på gruppeprosesser og gjensidig påvirkning i interaksjonen. Videre forskning bør inkludere mer kvalitative design i sine studier.
With the rise of digital means of communication, bullying has taken on the digital arena. The pupil survey conducted in 2016 reported a total of 69.3 percent of children being called bad things by peeres online. This main goal for this thesis is to investigate what research literature describes as possible technological, individual and demographic reasons for cyberspace bullying among children and young people. Method: I have identified relevant literature from 2002 to 2016 and provided a collected presentation and review of existing research on the causes of cyberspace bullying. Results: Research shows that the causes of cyberspace bullying arise from aspects relating to technology, individual characteristics of bullies and victims and demographic variables. Technological aspects: The motivation of children and young people for bullying online can be stimulated through technological functions. A sense of anonymity and distance creates a lower threshold for exercising negative actions online. "Likes" also contributes to mechanisms of social exclusion and acts of bullying. Individual Causes: Victims of cyberspace bullying may have characteristics such as low appearing uncertain, and by passivity, depression and anxiety. Cyberspace bullies may have characteristics such as low school commitment, manipulative behavior, bad family life, aggressiveness and low empathic response. Parents' knowledge, monitoring and involvement in their children’s activities online can influence whether the children bully or are bullied on digital media. Demographic variables: Studies that have considered causation related to gender, age, race and cyberspace bullying show varying results, and only a few studies indicate that demographic variables can predict predict victimization of cyberspace bullying and / or cyberbullies. Studies that have examined gender differences show varying results. However, the research trend shows that boys are the most frequent bullies online, girls are the most frequent digital victims, more children and young people with higher socioeconomic status bully others digitally, and those with lower socioeconomic status are more often victimized. Further research: Further research should distinguish between different actions and types of aggressive behavior. This can limit cyberspace bullying and provide more specific knowledge about the causes of cyberspace bullying. There is a need for a more holistic, social-psychological and interactional approaches that look at group-processes and mutual interaction approaches that look at group processes. Upcoming research should moreover include more qualitative design in its studies.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6415