Digital kompetanse i kunst og håndverk - En kvalitativ kasusstudie av fire læreres posisjoneringer

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Denne masteroppgaven undersøker hva digital kompetanse kan innebære i kunst- og håndverksfaget. Masteroppgaven har hovedvekt på en teoretisk (og ikke en praktisk) tilnærming til digital kompetanse. Oppgavens perspektiver på digital kompetanse knytter relasjoner mellom digital kompetanse, grunnleggende ferdigheter, literacy og danning. Denne masteroppgaven vil gjøre rede for aspekter ved disse relasjonene som er relevante for å belyse oppgavens problemstilling. Masteroppgaven er en kvalitativ kasusstudie der læreres posisjoneringer undersøkes. De fire fokuslærerne posisjonerer seg på ulike måter som (digitale) kunst- og håndverkslærere, og gjennom disse posisjoneringene tar de stilling til blant annet hvordan man kan arbeide digitalt i faget, hva dette arbeidet kan innebære og hvorfor det er viktig eller ikke. De fire lærernes posisjoneringer blir brukt som utgangspunkt for en drøfting av hva digital kompetanse kan innebære generelt i faget. Det praktiske arbeidet i tilknytning til denne oppgaven skal kunne fungere som en videreføring av masteroppgavens hovedpoenger.
This master’s thesis examines what digital competence might involve in the subject of art and crafts. The master´s thesis has its main focus on a theoretical (and not a practical) approach to digital competence. This thesis’ perspectives on digital competence ties relations between digital competence, the basic skills, literacy and liberal education. The thesis accounts for aspects of these relations, aspects which are relevant to investigate the thesis’ research question. The master’s thesis is a qualitative case study where teachers’ positionings are investigated. The four focus teachers are positioning themselves in different ways as (digital) teachers in art and crafts. Through these positionings they position themselves in relation to how one could work with the digital aspects of the subject, what this work could involve and why it is important or not. The four teachers’ positionings are used as point of departure for a discussion of what digital competence can involve in art and crafts in general. The practical work in relation to this thesis should work as a continuation of the master’s thesis’ main arguments.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2088