Didaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Serie/Rapportnr.

InFormation - Nordic Journal of Art and Research;2(1)

Utgiver

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for kunstoppfatninger med utgangspunkt i disse forståelsesformenes vesensforskjellige epistemologiske tilhørighet (Jay 1995). Å vise til nivåsammenhengen mellom epistemologi og kunnskaps- og kunstforståelse kan vel nærmest fremstå som innlysende. Likevel er det sjelden å se at dette synspunktet, som vanligvis uttrykkes på et metaplan med generelle formuleringer om nivåsammenhenger, blir fulgt opp i form av mer spesifikke analyser av de påståtte relasjonene. Derfor vil jeg i denne innledende artikkelen konkret analysere og utvikle et teoretisk rammeverk for å undersøke sammenhengen mellom kunstdidaktiske forhold og epistemologi. Intensjonen er å bidra til en drøfting av hva en didaktikk på kunstens premisser kan innebære. Avslutningsvis sees dette temanummerets øvrige artikler i tilknytning til det teoretiske rammeverket som presenteres.

Emneord

Versjon

Dette verket er lisensiert med en Creative Commons Attribution 3.0-lisens.

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1931