Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter : en kvantitativ studie

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag

Dokumenttype

Masterprogram

Master i rehabilitering og habilitering

Sammendrag

Bakgrunn for oppgave: Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om liggetid, endringer i funksjon knyttet til dagliglivets aktiviteter (ADL) og balanse til brukere innlagt til døgnrehabilitering, samt hva som karakteriserer disse brukerne ved kommunalt rehabiliteringssenter i Norge. Med dette som bakgrunn var formålet med studien å frembringe kunnskap om karakteristika (demografiske, balanse, ADL og liggetid) ved brukerne som var innlagt til døgnrehabilitering. Forskerspørsmål som ble stilt var: 1)Hva karakteriserer brukerne med hensyn til demografiske karakteristika, inn- og utskår på måleinstrumentene Bergs balanseskala (BBS) og Sunnaas ADL-indeks (SI) samt liggetid? 2) Hvilke bivariate sammenhenger er det mellom demografiske karakteristika, liggetid og innskår på BBS og SI, samt er det signifikant korrelasjon mellom skårene på BBS og SI ved innkomst og utreise? 3) Oppnår brukerne signifikante endringer i BBS og SI, og hvilke sammenhenger er det mellom demografiske karakteristika og endring i BBS og SI fra innkomst til utreise? 4) Hvilke registreringer ved innleggelse, med hensyn til demografiske karakteristika, BBS- og SIinnskår er signifikante prediktorer av liggetid? Metode: Kvantitativ studie med longitudinelt design av 514 inneliggende brukere av kommunalt rehabiliteringssenter. Registreringer; BBS og SI ved innkomst og utreise samt, liggetid og demografiske variable (kjønn, alder, innleggelsesårsak, hvor brukerne ble innlagt fra og skrevet ut til). SPSS ble anvendt som analyseverktøy. Deskriptiv statistikk ble anvendt for å undersøke gjennomsnitt, minimum- og maksimumsverdier, median og prosentandel. T-tester ble anvendt for å se forskjeller mellom to grupper med hensyn til kontinuerlige, normalfordelte variable, og One-Way ANOVA ble anvendt for avhengig kontinuerlig variabel med tre eller flere grupper. Korrelasjoner mellom to kontinuerlige variable ble analysert ved Pearson r og Spearman`s Rho. Sammenhengen mellom to kategoriske variable ble sammenlignet med Pearson Kji-kvadrat test. Uni- og Multivariate regresjonsanalyser ble anvendt for å undersøke signifikante prediktorer av BBSog SI-endring og liggetid. Resultater: Brukernes gjennomsnittalder var 78,5 år. Det var signifikant flere kvinner enn menn. 52 % hadde ortopedisk eller nevrologisk relatert innleggelsesårsak. Gjennomsnittlig liggetid var 21,1 dager der brukere med nevrologisk innleggelsesårsak i gjennomsnitt hadde lengst liggetid (M= 23,6 dager). Den sterkeste prediktoren for lang liggetid var lav innskår på BBS og SI. Brukernes gjennomsnittskår for BBS-inn og- ut var henholdsvis 31,7 poeng og 38,9 poeng, og for SI-inn/-utskår var gjennomsnittskår henholdsvis 23,6 poeng og 26,5 poeng. Menn skåret signifikant høyere enn kvinner ved BBS- og SI-inn, og brukerne i alderen 81- 100 år skåret signifikant lavere på testene ved innkomst. Brukere med ortopedisk relatert innleggelsesårsak hadde lavest gjennomsnittlig innskår på testene. Brukere som var innlagt kortere enn gjennomsnittlig liggetid hadde signifikant høyere innskår på testene. Fire av fem hadde høy fallrisiko ved innkomst (BBS˂45 poeng). Det var signifikant korrelasjon mellom innskår BBS og SI (r=- 0,22, p˂0,001 og r= -0,24, p˂0,001). Brukerne oppnådde en statistisk signifikant positiv endring på gjennomsnittlig 7,2 poeng på BBS og 3,1 poeng på SI i løpet av oppholdet med henholdsvis stor (d= 0,5) og moderat (d=0,4) effektstørrelse. Halvparten av alle brukerne oppnådde en klinisk meningsfull endring i BBS. For prediksjon av positiv endring i SI-skår viste multiple regresjonsanalyser at brukere med lav innleggelsesskår på BBS og ortopedisk innleggelsesårsak og brukere med innleggelsesårsak ”ikke-aldersforandringer” predikerer lavere endring i SI-skår. Multiple regresjonsanalyser viste at brukere med lav SI-skår og brukere som var innlagt med ortopedisk innleggelsesårsak hadde signifikant oftere positiv endring i BBS-skår. Multiple regresjonsanalyser viste at prediktorer, uavhengig av hverandre, for lang liggetid var lav innskår på BBS- og SI, innlagt fra sykehus, alder, innlagt fra ”sykehjem, omsorgsbolig og annet” og nevrologisk relatert innleggelsesårsak. Diskusjon: Målet for Nasjonal strategi for kvalitet i Sosial- og helsetjenesten er tjenester med god kvalitet. Denne studien har forhåpentligvis gitt innsikt i noen forhold av betydning for god kvalitet innen helsetjenesten. Studien har også bidratt til å gi kunnskap når det gjelder brukernes balanse og ADL funksjon ved ett kommunalt rehabiliteringssenter, et begrenset men viktig område innen rehabilitering. Studien viste variasjon i brukernes skår på BBS, SI, liggetid og demografiske variable, hvilket synes å indikere behov for en individuelt tilrettelagt rehabilitering. Dersom rehabiliteringen er spesifikk med hensyn til innleggelsesrelatert årsak, er fagfolk med kompetanse knyttet til ortopedi og nevrologi viktig ved dette rehabiliteringssenteret. Innskår på BBS og SI fremstod i studien som relevante prediktorer for liggetid, og kompetanse i å utføre nevnte tester synes være relevant. Hva som faktisk bidro til endringene i BBS og SI gir studien ikke endelig svar på, men ut fra studiens registreringer synes endringer i SI å ha stor sammenheng med innkomstskår på BBS og tilsvarende synes BBS-innkomstskår å ha stor sammenheng med SI, noe som igjen kan indikere et gjensidig samspill mellom BBS og SI. I tillegg synes studien å indikere et behov for andre typer registreringer enn det som foreliggende studie var basert på. Mer forskning behøves for å undersøke rehabilitering som intervensjon. Nøkkelord; Rehabilitation, balance, activity of daily living (ADL), lenght of stay (LOS),functional change, predictors, community based.
Background: So far there are few studies that have investigated length of stay (LOS), changes in patients’ functional ability, and characteristics of patients at a community rehabilitation centre in Norway. Thus, the purpose of this study was to provide knowledge about the characteristics of the patients, who were admitted for inpatient rehabilitation, regarding balance, ADL and length of stay. Research questions: 1) What are the characteristics of the patients in regards to demographics, LOS and changes in test scores from admission to discharge on Berg balance scale (BBS) and Sunnaas ADL index (SI)? 2) Which bivariate correlations between the demographic characteristics, LOS and admission score on BBS and SI exist, as well as the significant correlation between scores on the BBS and SI from admission to discharge? 3) Did the patients achieve significant changes in BBS and SI, and what were the correlation between demographic characteristics and changes in BBS and SI from admission to discharge? 4) Which admission registrations (demographics, BBS or SI) predict LOS? Methods: The study had a longitudinal design, and 514 patients at a community rehabilitation centre constitute the study sample. Registrations of the participants` admission and discharge scores on BBS and SI were made, as well as LOS and demographic variables (gender, age, and reason for admission, where patients were admitted from, and where they were discharged to). SPSS was used for the analysis. Two groups of continuous, symmetrically distributed variables were compared by t-tests, and several subgroups were compared by One-Way ANOVA. Chi-square was used to compare categorical variables. Correlations between continuous variables were analysed by Pearson’s (symmetrical distribution) or Spearman`s (asymmetrical distribution) correlation coefficient. Uni-and bivariate regression analyseis were used to test predictors of changes in BBS, SI and length of stay.Results: The mean age of the patients was 78.5 years, with significantly more women than men. 52 % was admitted due to orthopedic or neurologic events. Patients spend on average 21.1 days in the rehabilitation centre, and patients admitted due to neurologic events had longer LOS (M= 23.6 days). The strongest predictor of LOS was BBS and SI admission scores, and patients with high admission scores had shorter LOS than patients with lower admission scores. The average scores for BBS were 31.7 on admission and 38.9 on discharge. For SI, the average scores were 23.6 on admission and 26.5 on discharge. Men had significantly higher test scores on admission than women for both BBS and SI, and patients aged 81- 100 years had significantly lower scores on admission. Patients admitted due to orthopedic events had the lowest mean test scores on admission. Patients with shorter stay than the average (21 days) had significantly better test scores on admission. Four out of five had risk of falling on admission (BBS˂45). The patients improved their test scores on average 7.2 (BBS) and 3.1 (SI) during the stay. Half of the patients achieved a clinically meaningful change in BBS. Patients with high admission test scores seemed to improve less during the stay than those with lower admissions scores and vice versa. Patients that spend more than 21 days in the rehabilitation centre had significantly more improvement measured by BBS and SI than patients with shorer LOS. For prediction of positive change in SI scores, multiple regressions analyzes shows that patient with low admission scores on the BBS, orthopedic and patients admitted due to “non-aging” predict lower change in the SI score. Multiple regression analyses showed that patients with poor SI scores and patients admitted for orthopedic events more frequently had positive changes in BBS scores. Multiple regression analysis showed that predictors for LOS, independent from each other, were low admission scores on BBS and SI, admission from hospital, age, admission from "nursing homes, sheltered housing and other", admission from hospital and admission due to neurological events . Discussion: The National Strategy for quality in Health and Social Services aims to provide services of good quality. This study has hopefully provided insight into some matters of importance to the quality of the health sector. This study has helped to provide information regarding patients balance and ADL at a community rehabilitation center, which is a limited but important element of rehabilitation. The study demonstrated variations in patients` scores on the BBS, SI, LOS and demographic variables, which indicate a need for an individually adapted rehabilitation. If rehabilitation is specific to each patients`reason for admission, this centre would benefit from professionals with expertise in orthopedics and neurology. Scores on BBS and SI were relevant predictors of LOS, and expertise in performance of the tests appear to be relevant. The study was in-conclusive regarding which variables that contributed to the changes. However, it seems from the study registrations to be related to the patients admissionscores on BBS and SI as well as LOS. In addition, the study indicated a need for other types of registrations than the present study was based on. More research is needed to examine rehabilitation intervention Key Words; Rehabilitation, balance, activity of daily living (ADL), lenght of stay (LOS),functional change, predictors, community based.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2016