Dagbok fra kulturskolen : en undersøkelse av undervisningspraksis i kulturskolen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design

Dokumenttype

Masterprogram

Master i formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

Masteroppgaven omhandler kulturskolelærernes undervisningspraksis og hvordan dette kan belyse spørsmål knyttet til kulturskolens didaktiske grunnlaglagsforståelse innen fagfeltet visuelle kunstfag. Jeg har gått inn i feltet med et ønske om å utvikle en bevissthet rundt kunst og kunnskapsteoretiske grunnlag, med en idé om at det ligger et didaktisk potensial i kulturskolens arbeidsform. Ved to ulike kulturskoler har jeg gått inn i undervisningspraksisen der jeg har anvendt observasjon for innsamling av empiri. Observasjonen har tidvis vært deltagende. Masteroppgaven har en hovedvinkling mot det fagdidaktiske og teoretiske. Det praktisk-estetiske arbeidet har vært i en kontinuerlig dialog med undersøkelsen, og utgjør et arkiv over broderte motiver fra observasjonene, som en Dagbok fra kulturskolen. Det opptrer som et selvstendig verk. Broderiarbeidet står i et refleksivt forhold til undersøkelsen og sammen danner dette et drøftingsgrunnlag for problemområdet. Teori om undervisningsstrategi og lærekode er anvendt som et analyseverktøy i oppgaven, og har lagt grunnlag for tolkning og bearbeiding av tematikken jeg har valgt.
This thesis deals with arts teachers' teaching practices, and how this practice can shed light on issues related to the didactic foundation in culture schools, in the field of visual arts. I wish to develop an awareness of art and the epistemological basis, with the idea that there is a didactic potential in the approach found in culture schools. I have looked into the teaching practice at two different culture schools where I have used observation for collecting empirical data. In some of the observation I’ve had a participating part. The thesis has a main approach on the didactic and theoretical part where the practicalaesthetic work has been in a continuous dialogue with the research, and forms an archive of embroidered motives from observations, as a Diary of the culture schools. It acts as an independent work. The embroidered works stand in a reflexive relation to my research, and together they form a basis for the thesis discussion. Theories of teaching strategies and codes is used as an analytical tool in the thesis, and have formed the basis for the interpretation and processing of the subject matter I have chosen.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1500