Caliente Vena : hvordan designe en frittstående peis til brukere i andre kulturer ved bruk av scenarioutvikling i designprosessen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2009

Utgiver

Høgskolen i Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i produktdesign

Sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at Jøtul AS ønsket at vi skulle designe en frittstående peisovn til Øst- Europa, Frankrike, Italia og Spania. Det å designe til andre kulturer var en oppgave som var interessant. Jøtul AS ønsket gjennom dette prosjektet, å se på potensialet for bruk av innsatser til frittstående produkter. En frittstående peisovn står i rommet og har en synlig bakside i motsetning til en peisovn hvor innsatsen har en omramming som er montert opp inntil en vegg eller hjørne. Jøtul hadde en ny innsats( I570) som de ønsket skulle være utgangspunkt for designarbeidet. Dette er en stor innsats som i utgangspunktet er tenkt til en omramming som ikke er frittstående. Det aktuelle markedet for produktet er hovedsakelig Øst-Europa, Baltikum og latinske områder i Europa (Frankrike, Spania, Italia). Oppgaven beskriver en materialfordypning og en konseptfordypningsdel. Problemstilling i oppgaven er hvordan designe en frittstående peis til brukere i andre kulturer ved bruk av scenarioutvikling i designprosessen. Kvalitative metoder som er brukt i prosjektet er scenarioutvikling. Et dybdeintervju som kvalitativ metode er brukt for å få informasjon om kulturen og markedet i de aktuelle landene. Det er utført en undersøkelse på eiendommer i Norge og tilsvarende eiendommer i Tsjekkia, Spania, Frankrike og Estland for å sammenligne pris og standard. En konkurrent og stilanalyse ble gjennomført for å se hvilke peisovner som selges i det aktuelle markedet. Metoder som er brukt i arbeidet med produktløsningen er designmetodikk og kvalitative livsløpsvurderinger med fokus på miljø. Scenario ”Mikro” var den strategien som ble valgt i designprosessen. Drivkreftene er miljø og energi, økonomi, teknologisk utvikling og identitet. Ut fra dette scenarioet ble opplevelse gjennom flammebilde og kvalitet i form av funksjonelle løsninger med videre i designprosessen. Strategien i designarbeidet som ble valgt utfra scenario ” Mikro” hvor fleksible løsninger, kvalitet og opplevelse gjennom flammebildet er dokumentert i delen ” teori satt i praksis”. Resultatene fra dybdeintervjuet viser store forskjeller i levestandard blant mennesker på bygda og i byene. Kjøpekraften er også svært lav, særlig i de baltiske statene. Observasjoner er gjort av interiør og standard på eiendommer i noen av landene. Analysen av bilder fra boligene forteller noe om omgivelsene menneskene bor i, hvilke gjenstander som de omgir seg med, økonomi og smak. Dette sier noe om menneskenes identitet og posisjon i samfunnet. Ved å gjennomføre livsløpsvurderinger og er det mulig å finne alternative designløsninger slik at produktet forårsaker lavere miljøbelastninger totalt sett. I denne delen er det gjennomført en Gripsjekk av et av Jøtuls eksisterende produkt. Dette resulterte i føringer for det videre arbeid med valg av materiale. Tilgangen på stål i Østfold er god og stål er enkelt med tanke på serieproduksjon. Det viktigste er at stål oppfyller kravene til varme og Jøtuls krav til produksjon. Det er også mulighet for forskjellig overflate behandling for ønsket uttrykk som kan tilpasses de semantiske og estetiske kravene. På bakgrunn av ideutviklingen kom det fram ulike konsepter. Utfra muligheten til et modulsystem ble to konseptløsninger vurdert utfra en kravspesifikasjon, og ønsker og krav fra Jøtul AS. Denne løsningen kan bygges opp på en enkel måte av brukeren. Brukeren kan kjøpe basen som består av peisinnsatsen med omramming med sokkel, som en frittstående peisovn. Den er enkel å bygge på med elementer i ettertid hvis brukeren ønsker å endre det visuelle uttrykket. Dette i henhold til kravet om en fleksibel løsning som også kan passe inn i flere hjem med ulikt interiør. I formgivningsarbeidet ble konseptet bearbeidet med tanke på hovedform, delformer og detaljering. Tre designvarianter ble vurdert av Jøtul. I forhold til utseende, produksjon og enkelheten ved å bygge på med tilleggselementer ble en designvariant valgt. Løsningsforslaget er en frittstående peisovn. Oppvarming og opplevelse gjennom å framheve flammebilde har vært et viktig fokus i oppgaven. Den endelige designløsningen har en linjeføring som rammer inn flammebilde og gir en opplevelse for brukeren. Samspill og proposjoner mellom hovedform, delformer og detaljer gir et harmonisk utrykk. Produktet uttrykker kvalitet gjennom intuitive funksjoner, solide materialer, farge og overflate

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/848