Business as Usual? -­ Hvordan kultivere økoliteracy i grunnskolefaget Kunst og håndverk og valgfaget Design og redesign?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Denne masteroppgaven tar for seg mulighetene grunnskolefaget Kunst og håndverk og valgfaget Design og redesign har for å inkludere økoliteracy i undervisningen. Økoliteracy kan beskrives som forståelsen for hvordan naturen ligger til grunn for alt liv, og våre evner til å handle og praktisere i tråd med denne forståelsen. I lys av klodens klimaproblematikk og økologiske tilstand ønsker jeg å undersøke rammene for hva fagene kan inneholde. Derfor her jeg arbeidet utfra problemstillingen: Hvordan kultivere økoliteracy i grunnskolefaget, og valgfaget Design og redesign? I arbeidet med å finne svar på problemstillingen, har jeg intervjuet faglærere og personer med faglig og pedagogisk bakgrunn. Med utgangspunkt i fagenes tradisjoner og handlingsrammer, har jeg gjennom tolking og drøfting av intervjumaterialet og ulike styringsdokument, kommet frem til ulike tema. Disse temaene er valgt ut med fokus på muligheter for implementering av økoliteracy i grunnskolens klasserom. Sosialkonstruksjonisme har vært vitenskapsteoretisk utgangspunkt, videre har økofilosofi og systemisk tenkning vært rammene for fagdidaktiske refleksjoner. Håpet har vært å se faget i et samfunnsperspektiv relatert til vår evne til å bebo verden, og slik bidra til å styrke relevansen for faget. Konklusjonen min er at fagenes tradisjon for skapende arbeide i materialer, og kunnskap om våre materielle og visuelle omgivelser, er en næringsrik grobunn for å kultivere økoliteracy i dagens skole.
This master´s thesis examines the possibilities for cultivating ecoliteracy through the school subject Art and Crafts and the optional subject Design and Redesign. Ecoliteracy can be described as our understanding of how Nature sustains life and the ability to live and act accordingly. In light of global climate issues and the Earths ecological condition, I attempt to look into what these subjects can comprise. Based on this, my question for this enquiry is: How to cultivate ecoliteracy in the school subject Art and Crafts and the optional subject Design and Redesign? In order to gain some answers I have interviewed subject teachers and persons with a strong connection to the field, as well as art and crafts education. Based on the subject’s traditions and practical framework, via discussion and interpretation of the interview material and various steering documents, I have attained a few themes. These themes are selected with the possibilities for implementing ecoliteracy with the Art and Crafts classroom in mind. Social constructionism has been the scientific theoretical basis, moreover eco-philosophy and systems thinking have been the framework for reflections on Art and Crafts education. My hope has been to see the subject in a bigger picture and social context related to our ability to inhabit the world, and to strengthen the relevance of the subjects. My conclusion is that the subject´s tradition of practical creative work, working with materials and our visual environment, is a nutritious fertile ground for cultivating ecoliteracy in schools today.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2091