Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2013-11

Serie/Rapportnr.

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling;2 (1)

Utgiver

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Dokumenttype

Sammendrag

Er bibliotekfeltets nye ideer om bibliotekene som møteplasser i lokalsamfunnet og motorer for integrasjon og bygging av lokalsamfunn med sammenhengskraft i samsvar eller i konflikt med holdninger i omgivelsene? Med utgangspunkt i ett case, en flerkulturell bydel i Oslo, søker artikkelen å avdekke hvordan interessentene i et biblioteks lokalmiljø-politikere, forvaltning, skoler, barnehager, frivillige organisasjoner og den alminnelige borger - ser på bibliotekets rolle som møteplass og lokalsamfunns-utvikler. Forskningsdesignet var sammensatt, med vekt på fokusgruppeintervjuer med nøkkelaktører i lokalmiljøet samt representanter for beboerne, både bibliotekbrukere og ikke-brukere. Funnene viser at alle informantgruppene, inklusive beboere som nå ikke bruker lokalbiblioteket, hadde et sammensatt og variert syn på hvilken rolle biblioteket kan spille lokalsamfunnet, og forskjellene mellom dem var små. De la vekt på rollen som lavintensiv møteplass som fremmer samhørighet, som integrasjonsarena og flerkulturell møteplass og som stedsutvikler (place-maker) som kan bidra til å utvikle lokal identitet - langt på vei i tråd med bibliotekfeltets ideer.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/1816