Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fraskole til varig arbeidslivstilknytning for elever ilærekandidat-ordningen.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Dokumenttype

Sammendrag

Abstract Introduction: This study deals with young people receiving special needs education in schools and their transition to lasting employment in private or public sector. Through a qualitative approach, the article aims at “identifying significant factors which can, contribute to successful transitions from school to lasting employment affiliation for pupils in vocational training programs” Theoretical approach: The theoretical approach of this article is descriptions and interpretation of the Norwegian educational legislation and the theory of «empowerment». These theoretical perspectives will be included in the empirical discussion. Method: The methodological approach is qualitative. Through four semi-structured interviews of young informants who have completed upper secondary school in a vocational education program, and have had a minimum of one-year training in an enterprise. Thematic analysis of the data is conducted with the application of NVivo 11, a computer program that is suitable for qualitative data-analysis and mixed research methods. Results and discussion: Through thematic analysis of the data, we found three significant factors contributing to successful transitions from school to lasting employment: a) Application and development of the pupil’s competence - mastery and meaning b) The significance of relations, communication and well-functioning socio-ecological networks c) The importance of pupil participation and involvement in decision making
Introduksjon: Artikkelen omhandler ungdom som har hatt spesialundervisning i grunn- og videregående skole og faktorer som kan bidra til en god overgang til varig yrkeslivstilknytning i privat eller offentlig virksomhet. I denne artikkelen ønsker vi, gjennom en kvalitativ tilnærming å forfølge problemstillingen; Hvilke bestyrkende faktorer kan fremme positive overganger fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidatordningen? Teoretisk tilnærming: Artikkelens teoretiske tilnærming forankres i forståelse og fortolkning av norsk skolelovgivning og teori om «empowerment». De teoretiske perspektivene anvendes i drøfting av empiri. Metode: Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ. Det er gjennomført fire semi-strukturerte intervjuer av unge informanter som har gjennomført videregående skole i lærekandidatordningen og som har hatt minimum ett års tilknytning til bedrift. Det er gjennomført tematiske analyser av datamaterialet gjennom anvendelse av NVivo 11, et data-analyseprogram som støtter kvalitative data og blandede forskningsmetoder. Resultat og diskusjon: Gjennom tematisk analysen fant vi tre betydningsfulle bestyrkningsfaktorer som har bidratt til gode arenaoverganger og varig arbeidslivstilknytning: a) Anvendelse og utvikling av elevens kompetanse - mestring og mening b) Betydningen av relasjon, kommunikasjon og velfungerende sosio-økologiske nettverk c) Betydningen av elevmedvirkning og elevmedbestemmelse

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5491