Bak den grønne døren: Bærekraft - I dialog med elever

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2014

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokumenttype

Masterprogram

Master i estetiske fag

Sammendrag

Denne masteroppgaven er en casestudie som tar utgangspunkt i utstillingen «Bak den grønne døren», som var en del av Oslo Arkitektur Triennale 2013. Utstillingen omhandlet ulike fremstillinger av bærekraft innenfor fagområdene arkitektur og design. Oppgaven undersøker didaktiske og fagdidaktiske muligheter og utfordringer knyttet til utstillingen. Gjennom fagdidaktiske refleksjoner trekkes Kunst og håndverksfaget inn i konteksten av utstillingens bærekraftige perspektiv. Det teoretiske bakteppet er forankret i sosialkonstruksjonismen, der kunnskap, holdninger og identitet, er et resultat av en språklig interaksjon. Et sosiokulturelt perspektiv på læring vektlegges, der forholdet mellom det sosiale og det kulturelle er avhengig av kulturelle betydninger for å være forståelige. Drøftingen sammenfatter informantenes uttalelser opp mot relevant teori og peker hovedsakelig på bærekraftbegrepets kompleksitet. Jeg trekker inn intensjonene til Utdanning for Bærekraftig Utvikling samt Kunnskapsdepartementets strategi Kultur for en felles framtid og diskuterer rundt hvordan dette blir mottatt i skolen. I drøftingen er målet å skape et diskusjonsgrunnlag for å synliggjøre ulike måter å formidle bærekraftige perspektiv i skolen og i faget Kunst og håndverk.
This thesis is a case study, based on the exhibition “Behind the Green Door», that was part of the Oslo Architecture Triennale 2013. The exhibition dealt with different representations of sustainability in the fields of architecture and design. The paper seeks to examine the educational challenges and opportunities related to the exhibition. In the context of sustainable perspectives, I will reflect on the Norwegian primary/secondary school subject Art and Crafts. The theoretical framework is applying a social constructionist approach, where knowledge, attitudes and identity is a result of a linguistic interaction. A sociocultural perspective is emphasized, in which the relationship between the social and the cultural relies on cultural meanings to be understood. I look into the intentions of Education for Sustainable Development (ESD) and the strategy Culture for a common future, from the Norwegian Ministry of Education and Research. Throughout the thesis, the goal is to create a basis for discussion and highlighting different ways of communicating sustainable perspectives within the Norwegian school system and the subject Art and Crafts.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/2094