Arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor : en kvantitativ longitudinell studie med fokus på arbetstillfredsställelse, förklarat genom autonomi, krav, belastning och samarbete 3 och 6 år efter examen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2011

Utgiver

Høgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i klinisk sykepleievitenskap

Sammendrag

Syfte: Syftet med studien är att finna ut i vilken grad sjuksköterskor 3 år efter examen är tillfreds med sitt arbete, och hur en ändring ser ut 6 år efter examen. Arbetstillfredsställelsen ska förklaras genom belastning, krav, autonomi och samarbete vid de båda tidspunkterna. Studien ska också se på vilken av faktorerna som förklarar störst del av upplevd arbetstillfredsställelse, och om det är någon ändring mellan förklaringsmodellerna över tid. Teoretisk förankring: Resultaten i studien kommer att diskuteras upp mot, och belysas av Karaseks krav kontroll och stödmodell (1979) samt Patricia Benners (1984) novis-expert hypotes. Metodologi: Metoden är kvantitiv och analysen är baserad på StudData, en databas upprättad av Senter for profesjonsstudier vid Høgskolen i Oslo. Designen är longitudinell panel data som samlar in information vid fyra tidspunkter från studenter vid olika högskoleutbildningar från studiestart till 6 år efter examen. Denna studie baseras på data från sjuksköterskegruppen som är insamlat 3 respektive 6 år efter utbildningen avslutats. Resultat: 318 respektive 210 sjuksköterskor inkluderades i studien (svarsprocent 57% respektive 44%). Statistiska analyser ger en indikation om att de flesta sjuksköterskor i urvalet var tillfreds med sitt arbete 3 år efter examen. Arbetstillfredsställelsen blev signifikant (p=<0.0005) mindre 6 år efter examen. Urvalet hade en medel till hög grad av autonomi, och denna var konstant mellan tidspunkterna. Förklaringsmodellen visar att tre år efter examen förklarar belastning 12.3% , följt av autonomi som förklarar 10.8%. Samarbete och krav förklarar arbetstillfredsställelse i mycket liten grad vid denna tidspunkt. Sex år efter examen har förklaringsmodellen ändrats, nu förklarar autonomi 22.6% , belastning och samarbete förklarar ungefär lika mycket, 9.8% respektive 8.7% . Krav förklarar i likhet till 3 år efter examen en mycket liten del av variansen av arbetstillfredsställelse. Konklusion: Resultaten visar att sjuköterskorna har en hög till medelhög grad av autonomi i arbetet och att graden av autonomi är konstant mellan tidspunkterna, resultaten kan antyda att det först är när sjuksköterskorna arbetat en tid som den relativt höga graden av autonomi också förklarar en stor del av arbetstillfredsställelsen.
Nurses’ job satisfaction. A quantitative longitudinal study focusing on job satisfaction, expressed through autonomy, work demand, work load and collaboration 3 and 6 years after graduation. Purpose: The purpose of this study is to find out the extent to which nurses are satisfied with their work three and six years after graduation, respectively. Job satisfaction is explained by stress, demands, autonomy and cooperation after both three and six years. The study will also investigate which of the factors that explain the greatest part of the perceived job satisfaction, and if there is any change between the explanatory models over time. Theoretical foundation: The results of the study will be discussed in light of Karasek’s model for demands control and support (1979) and Patricia Benner’s (1984) novice-expert hypothesis. Methodology: The method is quantitative and the analysis is based upon StudData, a database conducted by the Centre for the study of Professions at Oslo University College. This is a longitudinal survey data (panel data) which collects information at four time slots from students at different higher education programs from start to 6 years after graduation. This study is based on data from the nursing group, which were collected 3 respectively 6 years after graduation. Results: The number of nurses enrolled in the study was 318 and 210, respectively (response rate 57% and 44% respectively). Statistical analysis indicates that most nurses in the sample were satisfied with their work three years after graduation. Job satisfaction was significantly less six years after graduation (p = <0.0005). The sample had a medium to high degree of autonomy, and this remained constant between the time slots. The model explaining satisfaction shows that workload explains 12.3% and autonomy 10.8% of job satisfaction three years after graduation. Cooperation and job demand are almost insignificant at this time slot. Six years after graduation, the model has changed. Now, autonomy explains 22.6% of job satisfaction, whereas workload and cooperation explain 9.8% and 8.7%, respectively. Job demand explains very little of the variance of job satisfaction, also after six years. Conclusion:The results show that nurses have a high to medium level of autonomy at the workplace. Furthermore, the degree of autonomy is constant between time slots and the results may suggest that it is only when nurses work for a longer time period that the relatively high degree of autonomy also explains a large part of job satisfaction.

Emneord

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/957