Anvendelse av skåringsverktøyet Obstetric Norwegian Early Warning Score System (ONEWS) postpartum. Kvalitetssikringsstudie utført som deskriptiv tverrsnittstudie.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAJO;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Å undersøke hvordan skåringsverktøyet ONEWS anvendes postpartum i klinisk praksis. Forskningsspørsmål: Hvordan anvendes ONEWS postpartum i det kliniske arbeidet på føde- og barselavdelingen? Metode: Kvalitetssikringsstudie utført som en deskriptiv tverrsnittsstudie. Datagrunnlaget er samlet inn i løpet av to måneder ved et sykehus og består av 487 ONEWS-skjemaer. Analyser inkluderer informasjon om skåringer av vitale mål foretatt innen åtte timer postpartum. Resultater: Hovedresultatene viser at ONEWS anvendes delvis i samsvar med prosedyren da majoriteten av kvinnene ble skåret innen seks timer postpartum. Gjennomsnittstidspunkt for første skåring var 2 timer og 30 minutter postpartum. Prosedyren ble ikke overholdt når det gjaldt gjennomføring av ONEWS og dokumentasjon i skjema, samt oppfølging av avvikende verdier etter ONEWS-responsskjema. Oppfølging av avvikende verdier manglet i opptil 70% av skåringstilfellene. Sekundære funn har avdekket at parameteret som oftest ble utelatt ved skåringene var saturasjon, mens parameteret som oftest hadde avvikende verdier var temperatur. Konklusjon: Vi konkluderer med at ONEWS anvendes usystematisk og inkonsekvent. Det er usikkerhet rundt nytteverdien av anvendelse av ONEWS etter dagens prosedyre. Ytterligere undersøkelser og forskning må til for å kvalitetssikre anvendelsen av ONEWS og eventuelt vurdere nytteverdien av verktøyet

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/8024