Ambivalent og historieløst? Norske avisers dekning av norsk militær nærvær i Irak og Syria

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2018-09-06

Serie/Rapportnr.

Internasjonal Politikk;Årgang 76, Nummer 3

Utgiver

Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP)

Dokumenttype

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan de fem norske avisene VG, Aftenposten, Klassekampen, Dagsavisen og Dagbladet dekket forespørselen fra USA om deltagelse i krigen mot IS i Syria i 2015, sammenlignet med dekningen av beslutningen om å sende norske soldater for å trene irakiske styrker i krigen mot IS i Irak i 2014. Tidspunktet for analysen er 15. september-30. november 2014 (Irak) og 8. desember 2015-22. januar 2016 (Syria). Metoden er kvantitativ innholdsanalyse basert på vurdering av om artiklene er «negative uten FNmandat », «negative uansett», «positive med FN-mandat», «positive uansett», «nøytrale» eller «andre». Det er også gjennomført en sjangeranalyse med vekt på forskjeller mellom ledere, kommentarer og nyhetsartikler. Endelig ble det gjennomført en kvalitativ analyse av lederartiklene ved hjelp av kritisk diskursanalyse. Hypotesene er at norske aviser vil være mer negative til deltagelse i Syria enn i Irak, og enn ved tidligere hendelser som deltagelse i utenlandsoperasjoner i Jugoslavia (1999), Afghanistan (2001) og Libya (2011). Undersøkelsen viser at hypotesene bare delvis ble bekreftet.
This article describes how the five Norwegian newspapers VG, Aftenposten, Klassekampen, Dagsavisen and Dagbladet covered the US request for participation in the war against IS in Syria in 2015, compared with the coverage of the decision to send Norwegian soldiers to train Iraqi forces in the war against IS in Iraq in 2014. The time of the analysis is 15 September-30 November 2014 (Iraq) and 8 December 2015-22 January 2016 (Syria). The method is quantitative content analysis based on assessing whether the articles are "negative without UN mandate", "negative anyway", "positive with UN-mandate "," positive anyway "," neutral "or" other "." A genre analysis has also been conducted with emphasis on differences between managers, comments and news articles. Finally, a qualitative analysis of the management articles was conducted using critical discourse analysis. The hypotheses is that Norwegian newspapers will be more negative as regards participation in Syria than in Iraq, and than in previous events such as participation in foreign operations in Yugoslavia (1999), Afghanistan (2001) and Libya (2011). The survey shows that the hypotheses were only partially confirmed.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/6514