Alvorlig postpartum blødning - forekomst og risikofaktorer. En kvalitetssikringsstudie fra en stor kvinneklinikk på Østlandet.

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAJO;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Dokumenttype

Masterprogram

Master i jordmorfag

Sammendrag

Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke utviklingen i forekomsten av alvorlig postpartum blødning og bli bevisst rundt risikofaktorer for postpartum blødning som kan identifiseres. Problemstilling: Er det økt forekomst av alvorlig postpartum blødning ≥1000 ml ved vaginal forløsning fra år 2005 til 2012, og hvilke risikofaktorer kan identifiseres hos førstegangsfødende? Metode: Kvantitativt design av en retrospektiv kohort gruppe, en kvalitetssikringsstudie. Resultat: Studiens hovedfunn er at forekomsten av alvorlig postpartum blødning økte fra 3.3% til 6.3%. De viktigste risikofaktorene for alvorlig postpartum blødning var manuell uthenting av placenta, riftgrad 3 og 4, operativ vaginal forløsning og induksjon. Konklusjon: Studiens økte forekomst av alvorlig postpartum blødning kan skyldes økt medikalisering og stadig eldre førstegangsfødende. Den høye forekomsten indikerer et behov for å evaluere dagens praksis.
Intention: The purpose of the study is to investigate the development in the incidence of severe postpartum hemorrhage and become aware of riskfactors for postpartum hemorrhage that can be identified. Research thesis: Is there an increased incidence of severe postpartum hemorrhage ≥1000 ml after vaginal deliveries from 2005 to 2012, and which risk factors can be identified in nulliparous women? Methods: Quantitative design of a retrospective cohort group, a quality control study. Results: The main finding of this study was an increase in severe postpartum hemorrhage from 3.3% to 6.3%. The most important risk factors were manual removal of the placenta, perineal tear degree 3 and 4, operative vaginal delivery and induction of labor. Conclusion: The increased incidence of postpartum hemorrhage may due to incresed medicalization and older nulliparous women. The high incidence indicates a need to evaluate today's practice.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/5508