Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

Nordisk barnehageforskning; Årgang 18 (2019): Temanummer: Blikk for barn

Utgiver

OsloMet - Storbyuniversitetet

Dokumenttype

Sammendrag

I det kvalitative forskningsprosjektet «Små barns hverdagsliv i barnehager – deltakelse, tilhørighet og verdighet» har vi, gjennom en mikroetnografisk tilnærming, studert ulike sider av hverdagslivet i et utvalg barnehager med ulike organiseringsmåter. Vi har blant annet satt søkelyset på sammenhenger mellom barnehagens organisering og små barns muligheter for handlingsrom, well-being og livskvalitet. Resultatene fra studien viser at hverdagene, særlig i de store fleksible barnehagene, er preget av til dels utfordrende hverdagslogistikk. Det kreves både tilpassing og evne og vilje til fleksibilitet for at dagene skal gli så «friksjonsfritt» som mulig. I denne artikkelen spør vi i hvilken grad små barn gis muligheter for tilhørighet og deltakelse i barnehagen når hverdagene i stor grad preges av stramme organisatoriske rammer og stadige forflytninger. Materialet fra barnehagene er drøftet i lys av perspektiver på well-being og nyere relevant barnehageforskning.
In the qualitative research project "Small children`s everyday life in kindergarten – participation, belonging and dignity" we have studied aspects of everyday life in a variety of kindergartens with different organizational models, using a micro-ethnic approach. We have highlighted the connection between organizational structures in kindergarten and small children's possibilities for participation, well-being and quality of everyday life. Results from this study reveals that everyday life especially in large flexible kindergartens is characterized by challenging everyday logistics. Adjustment, ability and willingness to flexibility are required for the days to function as «friction-free» as possible. In this article we ask whether young children are given opportunities for sense of belonging and participation in kindergartens where everyday lives are largely characterized by tight organizational frameworks and multiple relocations. The material from kindergartens is discussed in light of perspectives on well-being and actual relevant kindergarten research.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7978