Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold

Utgivelsesdato

2017

Utgiver

Cappelen Damm Akademisk

Dokumenttype

Sammendrag

Antologien Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse, vitensentre, kunst og arbeidsliv. Antologien gir et innblikk i historisk utvikling, grunnlagstenkning, samt teoretiske og metodologiske diskusjoner innen aksjonsforskningsfeltet. Den tar opp spørsmål om deltakelse, erfaringskunnskap og dialog som grunnlag for kunnskapsutvikling. Boka spenner over temaer som profesjonsutvikling, fagutvikling, praksisutvikling og organisasjonsutvikling, og de empiriske artiklene har fokus på å bygge bro mellom teori og praksis for å forstå, utvikle og endre praksis. Forskerrollen i aksjonsforskning vies oppmerksomhet, herunder forskerens ansvar for å bidra til refleksjon, oppklarende og kritiske spørsmål og til at alle stemmer blir hørt. Antologien viser også hvordan utforskende arbeidsmåter, selvstudier og forskning i egen organisasjon kan bidra til læring og kunnskapsutvikling. Antologien setter fokus på betydningen av å utvikle gode utdanningstilbud i aksjonsforskning på master- og PhD-nivå, og argumenterer for viktigheten av å styrke forskerutdanning på dette feltet. Samlet sett viser antologien hvordan aksjonsforskning som forskningstradisjon bidrar til å klargjøre og utvikle sitt epistemologiske og metodologiske grunnlag, fremskaffe gyldige forskningsresultater og formidle relevant og troverdig ny kunnskap. Slik kunnskap har betydning for hvordan vi praktiserer, kommuniserer og forstår forskning i et mangfold av kontekster.
Action Research in Norway. Theoretical and empirical diversity is an anthology consisting of twenty scientific articles from the fields of education, health, science centers, arts and working life. The anthology provides an insight into historical development, basic principles and theoretical and methodological discussions within the field of action research. The book addresses questions about participation, experience and dialogue as a basis for knowledge development. It includes topics such as professional development, development of school subjects, practice development, and organizational development. The empirical articles emphasizes on bridging the gap between theory and practice to understand, change and develop practices. Questions about the researcher´s role in action research are brought to attention, by highlighting issues such as the researcher's responsibility to contribute to reflection and clarification, and to raise critical questions, as well as to ensure that all voices are being heard.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5284